vår 2021
SPA-3113 Kulturforflytninger i spanskspråklig litteratur - 10 stp

Sist endret: 22.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er del av masterprogrammet i spansk og latinamerikanske studier og lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning spansk.

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskravet til mastergradsprogram i spansk og latinamerikanske studier.


Opptakskrav

Bachelor i spansk og latinamerikanskestudier eller tilsvarende gradsutdanning, med 80 studiepoengs fordypning i spansk, hvorav 60 studiepoeng (stp.) på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå.

I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i emnene i spansk. Søkere med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i spansk.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.


Innhold

Emnet vil kontekstualisere og analysere forflytninger av litterære og kulturelle modeller mellom Spania og Latin-Amerika. Tema vil variere fra år til år.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om avgrenset område av spanskspråklig litteraturhistorie
 • spesialisert innsikt i utvalgte litterære sjangere og modeller og hvordan de adapteres i ny geografisk og kulturell kontekst

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder om de utvalgte litterære tekstene og anvende disse i faglige resonnement
 • bruke relevante metoder for å analysere kulturelle fenomen som er spesifikke for spanskspråklig litteratur på en selvstendig måte

Kompetanse

Studentene har:

 • utviklet sin kompetanse i å analysere ulike interkulturelle fenomen, og har videreutviklet sin kompetanse i spansk språk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av gruppeundervisning og forelesning i bolker. Det forventes at studentene jobber aktivt på egenhånd og i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning og i samtaler og diskusjoner i rommet. Tekstlesing og oppgaveløsning er obligatorisk forberedelse for hver samling. I tillegg til samlinger vil studentene ha en stadig interaksjon med lærerne gjennom canvas, slik at lærerne kan følge, rette og kommentere studentenes oppgaver.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen, må følgende arbeidskrav være godkjent innen fastsatt frist:

 • en muntlig presentasjon
 • en skriftlig oppgave i tilknytning til obligatorisk veiledning

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent av faglærer.

Vurderingsfrom:

 • semesteroppgave på spansk (10-12 sider, eksklusiv litteraturliste og appendiks, én side tilsvarer 2300 tegn uten mellomrom, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12.)

Studentene arbeider med semesteroppgaven i løpet av semesteret og leverer den inn til fastsatt dato etter undervisningens slutt. Tema velges i samråd med lærer. Veiledning er obligatorisk, minimum 2 ganger.

Emnet evalueres med bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjon

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-3113