vår 2021
SAM-3116 Samisk litteraturvitenskap: Moderne prosa - 10 stp

Sist endret: 22.06.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til master i nordsamisk som morsmål.

Opptakskrav

Bachelorgrad i nordsamisk som morsmål eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i samisk som morsmål, med 60 stp. på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i fordypningsemnene i samisk. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre i faget som danner grunnlag for opptak.

 

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir deg anledning til å fordype deg i utvalgte samiske prosatekster. Det vil dreie seg om noveller og romaner fra de siste hundre år. Primært vil emnet omfatte samiskspråklige tekster, men også norsk/svenskspråklig samisk litteratur vil bli behandlet.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • god oversikt over moderne samisk prosadiktning
 • kunnskap om sentrale forfatterskap, tematikk og kontekstualisering av samisk prosa, herunder også språkvalg i forbindelse med publisering
 • kjennskap til forskningshistorien på samisk prosa

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere hovedretninger innen samisk romankunst
 • gjøre egne vurderinger av samisk prosa, samt være i stand til å foreta adekvate analyser av samisk prosa
 • formidle kunnskap om moderne samisk prosa

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen vil i hovedsak basere seg på seminarer over utvalgte tekster, samt diskusjon omkring innleverte arbeider fra den enkelte student. Disse tekstene kan inngå som del av en semesteroppgave over selvvalgt tema til den enkelte student.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave over selvvalgt tema på 8-10 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Oppgaven skal besvares på nordsamisk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-3116