høst 2020
TEK-6007 Grunnkurs betong - 0 stp

Sist endret: 01.03.2021

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Vedlegg 01: Nettbasert undervisning (kurs)

Betong for Dummies      Elementer

1             Introduksjon/åpning

1-1         Introduksjon

1-2         Hensikt og læringsmål

1-3         Beskrivelse av kursets oppbygning (e-læring, samling, eksamen)

1-4         E-læringens struktur (inkl. oversikt over alle e-læringsmodulene)

1-5         Beskrivelse av hvordan e-læringen fungerer (hva man skal trykke på, hvordan gå tilbake osv.

1-6         Pensum literatur:

Betong; regelverk, teknologi og utførelse. Byggenæringens forlag Redaktør: Magne Maage

2             Innledning, Del 1

                Betong som byggemateriale, litt historisk perspektiv

                Hva er betong (kort introduksjon fra produksjon til ferdigstøpt materiale)

                Betong-utførelsens plass i standard-hierarkiet

                Betong og miljø

3             Betongens struktur og egenskaper, del 1

                Reaksjon mellom vann og sement, reaksjonsproduktene

                Poretyper og porefordeling

                Samvirke tilslag /bindemiddel

4             Bindemidler og tilsetningsmaterialer, del 1

                Sementer: Sementproduksjon, fasthetsutvikling, varmeutvikling, finhet, norsk¬produserte sementer og deres egenskaper.

                Tilsetningsmaterialer: Silikastøv, flygeaske og slagg

5             Tilsetningsstoff, del 1

                Plastiserende og superplastiserende tilsetningsstoffer (inkl. tredje generasjons superplastiserende stoffer), størknings¬retarderende tilsetningsstoffer, størknings-akselererende tilsetningsstoffer, herdnings¬akselererende tilsetningsstoffer, luftinnførende tilsetnings¬stoffer, andre tilsetningsstoffer til spesielle formål

6             Tilslag, del 1

                Tilslagsprodukter: Typiske tilslagsstørrelser og definisjoner, evaluering av samsvar ved produksjon av tilslag til betong

7             Fersk betong - Proporsjonering og støpelighet, del 2

                Konsistens, støpelighet

                Seighet, stivhet (Synk,)

                SKB

                Volumkontroll og kontroll av masseforhold

8             Herdet betong - Styrke og stivhet

                Konstruksjonsprinsipper (samvirke betong/armering)

                Fasthet/stivhet: Faktorer som innvirker på betongens fasthet, prøving av fasthet

9             Herdet betong - Bestandighet og nedbrytningsmekanismer

                Miljøpåkjenninger

                Egenskaper knyttet til betongsammensetningen: v/c-forhold (masseforhold), sementmengde, pozzolane tilsetningsmaterialer, tilslagsmaterialer, tilsetningsstoffer, kloridinnhold

                Utformingen av konstruksjonen: Bestandighets¬klasser,overdekning

                Egenskaper knyttet til utførelsen: Forskaling, utstøping, etterbehandling

                Vedlikehold

                Armeringskorrosjon: Karbonatisering, kloridinntrengning

                Betongnedbrytning: Frost, temperaturpåkjenninger, karbonatisering og klorider

                Tetthet/permeabilitet

                Uttørkingssvinn

                Frost i herdet betong

                Temperaturforskjeller i herdefasen

10           Herdeteknologi simulering Hett97

                Teori

                Fasthets- og temperaturutvikling: Herde¬temperatu¬rens innvirkning på fasthetsutviklingen, faktorer som innvirker på varmeutviklingen i betongen

11           Kontroll og dokumentasjon ved utførelse av betongarbeider

                Lover og forskrifter

                Standarder og veiledninger: NS-EN 13670, NS-EN 206, NS-EN 1992, NS 3420 kap. L og Prosesskode 2 etc.

                Utførelsesklasser, krav til kompetanse, krav til bestandighet, løpende byggeplasskontroll

                Generelt om egenkontroll ved utførelse av betongarbeid: Kontroll¬planer, sjekklister, avviksbehandling

                Kontroll, kompetanse, kvalitetssystem

                Prosedyrer (Kontrollplan og støpeplan)

12           Forskaling

                -    Generelle og grunnleggende krav i NS-EN 13670

13           Armering

                -    Generelle og grunnleggende krav i NS-EN 13670

                -    Toleranser for overdekning

14           Bestilling av fabrikkbetong og mottakskontroll på byggeplass

                -    Oppstartsmøte, spesifikasjon av betongegenskaper, leveringsforhold, mottakskontroll, relasjoner mellom produsent og bruker/utførende (Ulike gjennomføringsmåter… )

                -    Aktuelle bestemmelser og prøve¬standarder

                -    Måling av synk, luftinnhold og temperatur i fersk betong

                -    Støping og lagring av prøvelegemer og trykkprøving (identitetsprøving)


Hva lærer du

Kursbeskrivelse:

Kurset vil gjennomgå:

 • Reaksjonen Vann/Sement
 • V/C forhold
 • Tilsetningsstoffer
 • Krav til betongen
 • Betongens iboende egenskaper
 • Støping
 • Forskaling
 • Armering
 • Trykkfasthet konsistens, luft
 • Mål og planlegging
 • Mottakskontroll og kvalitetssikring
 • Avretting
 • Vinterstøp
 • Betongprøving
 • Herdetiltak
 • Nedbrytning
 • Flikk og etterarbeide

Kunnskaper og forståelse:

Kurset gir grunnleggende kunnskap om betong. En kunnskap som alle som arbeider eller er involvert i betong som materiale, burde ha. Kurset er også nyttig for de som ønsker å lære mer om verdens mest brukte bygningsmateriale! Kurset er også egnet for entreprenører, betongprodusenter eller andre firmaer som ønsker grunnleggende kunnskap om betong, eller for byggherrer som skal se til at jobben blir utført riktig.

Ferdigheter og kompetanse:

Mange bedrifter benytter hjelpearbeidere, tømrere og andre med begrenset forståelse for håndteringen av betong og hvordan betongen virker. Med dette kurset vil deltagerne forstå hvor viktig mottaket av betong er, hvordan betongen skal håndteres, og hva som må kontrolleres.

Mange med formell teoretisk kompetanse gjør feil, så kursets praktisk fokus er viktig for å øke kvaliteten på arbeidet som utføres.

Betonglaboratoriet ved UiT, og de som jobber der, har over mange 10-år utviklet lang erfaring med betong i nært samarbeide med betongprodusenter og entreprenører. Kursets praktisk fokus tar utgangspunkt i dette.

Kurset vil bidra til å redusere risikoen for feil i forbindelse med mottak, og bruk av betong. Problemer vil unngås, penger vil spares og kundene blir fornøyde.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nettbasert undervisning (kurs)

Periode: 7.-8. september 2020

Fra 09:00 til 15:00 hver av dagene

Omfang: 12 timers nettstudium over 2 dager (6+6 timer).

Praktiske øvelser, som ellers ville vært gjennomført ved betonglaboratoriet, presenteres i videoer.

Det legges opp til god tid for kommunikasjon med foredragsholder underveis.


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2020

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Ingen arbeidskrav og ingen obligatoriske innleveringer.

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon

Ved å ta dette kurset, vil du kunne få utstedt et kursbevis dersom du gjennomfører kurset.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: TEK-6007
 • Undersider