høst 2020
TEK-6001 Autodesk Inventor Solidmodellering - 5 stp

Sist endret: 14.01.2021

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Innhold

Kurset viser hvordan solidmodellering kan brukes som hjelpemiddel for design og presentasjon av mekaniske komponenter og innretninger. Kurset tar for seg den generelle prosessen for solidmodellering, fra enkle skisser som blir til basismaterialer, bearbeiding av materialer fram til ferdige komponenter, sammenstilling av komponenter til tekniske innretninger, og presentasjon av tekniske løsninger med tegninger.

Kurset tar for seg de grunnleggende funksjonene i programvaren Autodesk Inventor, herunder operasjonene ekstrudering og revolvering for å lage materialer, og bearbeidingsteknikker som hull, gjenger, fas og fyll. Kurset tar også for seg mer spesialiserte operasjoner som sveiping, friformmodellering og tynnplatemodellering.

Skisseverktøyet - herunder skisseplan, linjer, sirkler, buer og skissefigurer, konstruksjonslinjer og senterlinjer, frihetsgrader, parametrisk målsetting, geometriske bindinger og projisering, og redigeringsfunksjoner - blir grundig gjennomgått. 3D skisser og rutete systemer blir omtalt. Navigeringsteknikker, arbeidsplan, måleverktøy og materialvalg blir gjennomgått.

Kurset tar for seg metoder for å sette sammen komponenter til tekniske innretninger, bibliotek-komponenter fra Content Center og sveising.

Kurset tar for seg generelle regler for tekniske tegninger og viser hvordan tekniske tegninger lages i Inventor, herunder arkets oppbygning med tittelfelt og iProperties, riss, snitt, utsnitt, annotering med tekst, anvisning, målsetting og senterlinjer, posisjonsnummerering og plukklister, og skissering på arket. 


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Kjenner prinsippene for solidmodellering, og hvilke muligheter og begrensninger solidmodellering gir som hjelpemiddel for design av tekniske innretninger.
 • Er kjent med begrepene koordinatsystem, ekstrudering, revolvering, projisering, sveiping, frihetsgrader, arbeidsplan, sammenstilling.

Ferdigheter

 • Kan bruke programvaren Autodesk Inventor til å lage 3D modeller av komponenter, sette disse sammen til tekniske løsninger, og presentere solidmodeller med tekniske tegninger.
 • Kan lage parametriske skisser.
 • Kan bruke grunnleggende operasjoner for modellering av komponenter.
 • Kan sette sammen komponenter til tekniske innretninger.
 • Kan lage tekniske tegninger.

Generell kompetanse

 • Kan bruke programvare for solidmodellering som hjelpemiddel til design av mekaniske komponenter og innretninger, og til presentasjon av tekniske løsninger med tegninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset gjennomføres som et fulltidstudium over to uker. Undervisningen består av daglige nettmøter i Zoom. Resten av dagen arbeider deltakerne hver for seg med øvingsoppgaver, og man får da tilgang til en veiledningstjeneste over nett. Kurset er praktisk orientert, og i nettmøtene gis det opplæring i bruk av programvaren Inventor. I nettmøtene gis også informasjon om kursgjennomføringen og det er rom for plenumsdiskusjoner. Øvingene består av en serie med mindre modelleringsoppgaver som er tilpasset progresjonen i kurset, og hvor deltakerne prøver ut ulike teknikker og funksjoner i programvaren. Kurset avsluttes med et større prosjekt hvor deltakerne modellerer en selvvalgt teknisk innretning og presenterer sin modell i plenum på kursets siste dag. Oppgavene utføres på egen PC og modellene lages i programvaren Autodesk Inventor 2020.

Deltakerne må laste ned programvaren Autodesk Inventor 2020 på egen Windows-datamaskin. Som student ved UiT får man gratis tilgang på programvaren fra produsenten. Det er utarbeidet et kompendium og øvingsoppgaver som danner grunnlag for forelesninger og egentrening. 


Eksamen

Arbeidskrav: Emnet inneholder ingen arbeidskrav ut over de arbeider som inngår i eksamen.

Eksamensform: Prosjektoppgave.

Vurderingsuttrykk: Bestått / Ikke bestått

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-6001
 • Undersider