høst 2020
TEK-6002 Revit for mekaniske fag - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Innhold

Opplæring i bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og programvaren Autodesk Revit, med hovedvekt på mekaniske systemer i bygg. Emnet er firedelt og tar for seg følgende bygg-faglige disipliner:

Introduksjon til arkitekturmodellering: Datum. Yttervegger og innervegger, dører, vinduer og trapper, himlinger og tak.

Ventilasjonssystemer: Rom og soner, energianalyse, diffusorer, design og dimensjonering av lufttilførselssystem, luftkondisjoneringsenheter.

Vannbåren varme: Radiatorer. Kjeler. Design og dimensjonering av rørsystem. Sirkulasjonspumper.

Sanitæranlegg: Inventar. Rørsystem for avløp. Vanntilførsel. Avlufting. Varmtvann 


Hva lærer du

Kunnskaper

  • Er kjent med hvordan bygningsinformasjonsmodeller kan benyttes for å beskrive bygningers fysiske og funksjonelle egenskaper.

Ferdigheter

  • Kan bruke programvaren Autodesk Revit generelt.
  • Kan lage enkel BIM arkitektmodell av kontorbygg.
  • Kan prosjektere ventilasjonssystemer, systemer for vannbåren varme og sanitærsystemer ved hjelp av Revit.

Kompetanse

  • Kan delta i prosjektering av bygninger innenfor modellering av mekaniske systemer i BIM. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset gjennomføres som et fulltidstudium over to uker. Undervisningen består av daglige nettmøter i Zoom. Resten av dagen arbeider deltakerne hver for seg med et større øvingsopplegg, og man får da tilgang til en veiledningstjeneste over nett. Kurset er praktisk orientert, og i nettmøtene gis det opplæring i programvaren Revit. I nettmøtene gis også informasjon om kursgjennomføringen og det er rom for plenumsdiskusjoner.

Øvingen er ett større prosjekt som består i å lage en BIM-modell av et kontorbygg med ventilasjonssystem, vannbåren varme og sanitæranlegg. Øvingen gjennomføres på egen PC og modellen lages i programvaren Autodesk Revit 2020.

Deltakerne må laste ned programvaren Autodesk Revit 2020 på egen Windows-datamaskin. Som student ved UiT får man gratis tilgang på programvaren fra produsenten. Kurset følger et øvingsopplegg fra Kindle-boken Revit MEP Step by step 2018 Metric Edition. Deltakerne må derfor laste ned denne e-boken. 


Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2020

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav: Emnet inneholder ingen arbeidskrav utover de arbeider som inngår i eksamen.

Eksamensform: Mappe med dokumentasjon av BIM-modell

Vurderingsuttrykk: Bestått / Ikke bestått

Kontinuasjon: Det gis ikke rett til kontinuasjon 


  • Om emnet
  • Studiested: Nettbasert |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: TEK-6002
  • Tidligere år og semester for dette emnet