Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2021

FAR-3202 Farmakokinetikk - 10 stp

Sist endret: 20.04.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er et valgfritt emne for studenter på master i farmasi. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad i farmasi med en gjennomsnittskarakter på minimum C

Søknadskode: 9371 - enkeltemne på masternivå.

Innhold

Fysiologisk og matematisk beskrivelse av hvordan legemidler behandles i kroppen: absorbsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon. På bakgrunn av fysiologiske og matematiske modeller forklares tidsavhengige endringer i konsentrasjonen av aktive substanser. Det legges vekt på betydningen av sykdom, alder og genetikk, samt interaksjoner med andre medikamenter som årsak til variasjon i farmakokinetikk.

Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper, ferdighet og generell kompetanse:

  • Demonstrere grundig forståelse av farmakokinetiske og farmakodynamiske modeller
  • Utføre farmakokinetiske beregninger ut fra pasient- og legemiddelspesifikk informasjon
  • Utforme doseringsregimer
  •  Vurdere behandling og legemiddeldosering ut fra pasientens individuelle forutsetninger (alder, organfunksjon, genetikk, sykdom, interaksjoner)
  •  Bedømme konsekvenser og relevans av endringer i farmakokinetiske og farmakodynamiske parametre hos den enkelte pasient.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Seminar

Gruppearbeid

Selvstudium

Oppgaveløsning

Eksamen

Eksamen: Individuell 4-timers skriftlig eksamen. Vurderes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16 i Forskrift for eksamen, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FAR-3032 Farmakokinetikk 10 stp
FA-333 Farmakokinetikk 10 stp