Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2021

FLY-1003 ATPL-teori blokk I - 35 stp

Sist endret: 02.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Bardufoss | Annet |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

BED-1095 Innføring i logistikkledelse, BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FYS-0100 Generell fysikk, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarteneller BED-1095 Innføring i logistikkledelse, BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FYS-1050 Fysikk for ingeniører, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten

Innhold

Emnet inneholder 6 av delemnene som inngår i teorien til Airline Transport Pilot Licence (ATPL); Air Law, Meteorology, General Navigation, Principles of Flight, Aircraft General Knowledge: Systems, Performance. Air Law (Lover og bestemmelser)

Fagområder som beskrives: International Agreements and Organizations, Part-FCL, Procedures for Air Navigation and Aircraft Operations, Personnel Licensing, Rules of the Air, Aircraft Nationality and Registration Marks, Airworthiness of Aircraft, Facilitation, Air Traffic Services, Search and Rescue, Aircraft Accident Investigation, Aerodromes, Aeronautical Information Service, Security.

Meteorology (Meteorologi)

Fagområder som beskrives: Atmosphere, Wind, Thermodynamics, Clouds and Fog, Precipitation, Airmasses and Fronts, Pressure Systems, Climatology, Flight Hazards, Meteorological Information.

General Navigation (Generell navigasjon)

Fagområder som beskrives: Basics of Navigation, Magnetism and Compasses, Charts, Dead Reckoning Navigation, In-flight Navigation, Inertial Navigation Systems.

Principles of Flight (Aerodynamikk)

Fagområder som beskrives: Subsonic Aerodynamics, Transonic Aerodynamics, Supersonic Aerodynamics, Stability and Control, Limitations, Propellers, Flight Mechanics.

Aircraft General Knowledge: Systems (Generell luftfartøykunnskap: Systemer)

Fagområder som beskrives: Airframes & Systems, Electrics, Powerplants.

Performance (Ytelseskrav og -kalkulasjoner)

Fagområder som beskrives: Single Engine Aeroplanes (Class B), Multi Engine Aeroplanes (Class B), og tyngre turbindrevne fly (Class A).

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten..

 • har kunnskap om de lover og bestemmelser som gjelder for luftfarten.
 • kjenner til hvordan regelverket benyttes under flygning, samt risikoene forbundet med å bryte dem.
 • har gode nok kunnskaper i meteorologi til å avgjøre hvilken innvirkning været har på sikker fremføring av flyging, og ha bakgrunnskunnskap som muliggjør riktige avgjørelser i forbindelse med vanskelige meteorologiske forhold.
 • har kunnskap om prinsippene som ligger bak navigasjon, har bakgrunnskunnskap for å ta kvalifiserte avgjørelser ved svikt i instrumentene under flyging, samt har forståelse for farene forbundet ved feilnavigering.
 • kjenner til hvilken innvirkning aerodynamikk har på flyging, hva som kan føre til overbelastning av fly, samt hvordan dette kan unngås.
 • har kunnskap om hvordan fly er konstruert, samt forståelse for operasjon og konstruksjon av de forskjellige systemer som finnes på moderne fly.
 • har kunnskap om grunnleggende elektriske prinsipper, komponenter og systemer under normal- og nødoperasjoner, samt de reservesystemer som finnes om bord.
 • kjenner til prinsippene knyttet til stempel-, turbin- og jetmotorers oppbygging, funksjon og betjening.
 • skal ha inngående kjennskap til ytelsesgrunnlaget som skal nyttes ved sikker planlegging av flyging, samt ha forståelse for hvordan dette kalkuleres, og hvilke begrensninger det baserer seg på

Ferdigheter: Kandidaten..

 • kan ta velbegrunnede avgjørelser fundert i teoretisk kunnskap for sikker planlegging og gjennomføring av kommersiell flyging, med hensyn til værforhold, kalkulasjoner samt operasjonelle og egne begrensinger.
 • kan finne, vurdere og henvise til gyldig informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger knyttet til kommersiell flyging.
 • kan beherske relevante teorifaglige verktøy, teknikker og opparbeide seg inngående språklig kompetanse innenfor flyrelaterte begreper og sjargong.
 • kan gjennom egen faglig utøvelse knytte sammen teori og praksis, og reflektere over sammenhengen mellom disse.

Generell kompetanse: Kandidaten..

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis og flygerfremferd (airmanship).
 • har grunnlag for å ta veloverveide valg knyttet til essensielle og utfordrende aspekter ved arbeidet som flyger.
 • skal etter fullført kurs forstå bruken av, og respektere verdien av luftfartens regelverk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer

Eksamen

6 skriftlige deleksamener, en deleksamen for hvert teoriemne som inngår i kravet til ATPL-teorisertifikat.

Bestått/ikke bestått, på bakgrunn av at samtlige deleksamener er bestått.

Det kreves minst 80 % oppmøte på forelesninger og øvingstimer. Det arrangeres obligatoriske progresjonstester i hvert teoriemne, og alle må være bestått for å ta deleksamen i teoriemnet.

Studentene kan avlegge teoretiske ATPL-prøver i gjennomgåtte delemner for luftfartsmyndighetene først etter at tilsvarende deleksamen er bestått.

Kontinuasjons-/utsatt eksamen: Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen innenfor en periode på to uker etter ordinær eksamen.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FLY-1110 ATPL-teori - blokk 1 15 stp
FLY-1120 ATPL-teori - blokk 2 15 stp
FLY-2130 ATPL-teori - blokk 3 5 stp