Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2020

BIO-2606 Generell og marin bioteknologi - 10 stp

Sist endret: 25.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i bioteknologi og bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten

 • Matematikk (R1+R2) eller
 • Fysikk (1+2) eller
 • Kjemi (1+2) eller
 • Biologi (1+2) eller
 • Informasjonsteknologi (1+2) eller
 • Geologi (1+2) eller
 • Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.

Innhold

Utvalgte temaer knyttet til bioteknologisk forskning og næringsvirksomhet presenteres av representanter for relevante forskningsmiljøer. Hovedvekten er lagt på utnyttelse av marine ressurser i bioteknologisk sammenheng og aktuelle tema vil være bruk av bioteknologi i fiskerinæring og akvakultur, samt leting etter nye marine forbindelser med utnyttbare bioaktiviteter innen medisin, industri eller annet. Mer allmenne bioteknologiske problemstillinger, eksempelvis knyttet til miljøspørsmål og bruk av genmodifiserte organismer, blir også tatt opp.

Hva lærer du

Emnet skal gi kunnskap om ulike temaer innen generell og marin bioteknologi og de muligheter for kommersielle anvendelser som er knyttet til fagområdet.

Kunnskaper og forståelse:

Etter fullført kurs skal kandidaten:

 • ha innsikt i strategier for marin bioprospektering og mulighetene for det gir for verdiskapning
 • ha grunnleggende kunnskap om bioaktive forbindelser, herunder bioaktive peptider og antibiotika, fra marine organismer, deres virkningsmekanismer og muligheter for anvendelse
 • ha kjennskap til utfordringene knyttet til utvikling av effektive vaksiner mot virussykdommer i fiskeoppdrett
 • ha kunnskap om kjemisk struktur, klassifisering, funksjon, stabilitet og anvendelsesområder for marine lipider og polysakkarider
 • kjenne til restråstoffer i fiskeindustrien og mulige kommersielle anvendelser av disse
 • ha kunnskap om marin mikrobiell diversitet og utforsking av denne i bioprospekteringssammenheng
 • kjenne til kommersiell bruk av enzymer, herunder eksempler på utnyttelse av marine enzymer
 • ha kunnskap om mulig anvendelse av pro- og prebiotika i akvakultur, hvilke forbindelser det er snakk om og hvilke biologiske effekter de tillegges
 • ha kjennskap til etiske og samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av moderne bioteknologi i dyrehold, med særlig fokus på fiskeoppdrett

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan holde et seminar på 20-30 minutter innen et bioteknologi-tema

Kompetanse:

 • Ved fullført kurs skal kandidaten ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskaper og forståelse til å kunne reflektere kritisk over potensialer og utfordringer som ligger i bioteknologien, med en særlig forståelse av potensialet i utnyttelse av marine ressurser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesningene vil baseres på publiserte artikler og rapporter og undervisningsstoff utarbeidet av den enkelte foreleser. Det tilbys veiledning under forberedelsen til studentseminarene.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer. Bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Studenten holder en 20-30 minutters presentasjon over et selvvalgt eller oppgitt tema med relevans for pensum.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 08.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIO-3601 Marin bioteknologi 10 stp


Kontakt

Espen Hansen


Forsker, Marbio
Telefon: +4777649262 espen.hansen@uit.no

Trine-nett.jpg

Trine Holm Larsen


Seniorrådgiver / Studiekonsulent NFH
Telefon: +4777623259 trine.h.larsen@uit.no