Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

STV-3034 Lederskap i offentlig sektor - 20 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø | Narvik | Kirkenes |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i det erfaringsbaserte mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse for offentlig sektor. Master of Public Administration (MPA). 90 studiepoeng. Masteremnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Det kreves utdanning tilsvarende bachelorgrad, evt. den tidligere cand.mag.-graden, samt to års relevant yrkeserfaring. Det stilles et faglig minstekrav på karakteren C, eller 2.7 på eldre karakterskala, beregnet som gjennomsnitt av de emnene som utgjør graden. I opptaksgrunnlag der det er brukt andre karaktersystem og skalering enn ovennevnte, skal det stipuleres et rimelig karakternivå på bakgrunn av opptaksgrunnlaget. Med relevant yrkeserfaring menes ledererfaring, erfaring fra særlig ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen erfaring som vurderes relevant for studiet. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsattest som dokumenterer yrkeserfaring skal inneholde startdato og sluttdato for arbeidsperioden og hvor stort omfang stillinga hadde, i timer per uke eller i stillingsprosent. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra Skatteetaten og foretaksregister. Søknadskode 5004 - enkeltemne.

Innhold

Emnet er bygd både på klassiske og nyere tilnærminger til ledelse. Autoritet og makt inngår som viktige elementer i disse tilnærmingene. Lederskap som sosial og interaktiv prosess vil bli vektlagt. Situasjonsbetinget tilnærming med spesiell fokus på lederskap i offentlig sektor blir fremhevet. Lederskap i skjæringspunktet mellom politikk, rasjonalitet og faglighet, blir derfor grundig gjennomgått. Utfordringer knyttet til på den ene siden å styre og kontrollere, og på den andre siden å lede utviklingsprosesser drøftes. Stadig større vektlegging av omgivelser, kunder og markeder i offentlig sektor, gjør at også strategisk ledelse og verktøy som muliggjør overordnet styring og kontroll, gjennomgås.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om: - klassiske og nyere lederskapstilnærminger - forholdet mellom administrasjon og politikk - lederautoritet og makt i offentlige organisasjoner - ulike lederroller og lederen som beslutningstaker - service-management i offentlig sektor - strategisk ledelse i offentlig sektor - lederes øvrige styrings- og kontrollsystemer som lønns- og personalsystemer og   Økonomistyringssystemer  

Ferdigheter

Studenten kan: - ivareta ulike lederfunksjoner som veiledning, utvikling av medarbeidere, utforme   organisasjonen og anvende ulike styringsverktøy.   Kompetanse - kunne inneha lederstillinger på alle nivåer i offentlig sektor og se sammenhenger mellom ulike former for lederskap og effekter av disse både internt og eksternt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Samlet undervisningstid er på inntil 40 timer. Emnet vil ha variasjon i undervisningsformer, som fysiske samlinger, IKT-støttet undervisning, arbeid i digitalt klasserom og selvstudier.  Det vil bli lagt vekt på å utnytte deltakernes erfaringer og skape nettverk. For å sikre at de beskrevne læringsmål nås, legges det opp til aktiv deltagelse fra studentenes side, med individuelle presentasjoner, gruppearbeid og deltagelse i plenumsdiskusjoner.   Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: Det gis en oppgave som er relevant for emnets overordnede tema. Arbeidet med oppgaven og besvarelsens form kan variere. For eksempel kan oppgaven løses i grupper med besvarelser i form av skriftlig innlevering på inntil 4500 ord med tilhørende presentasjoner og diskusjoner på samlingene. Oppgaven kan også være en individuell besvarelse på inntil 3000 ord med tilhørende presentasjon og diskusjon. Individuell besvarelse skal godkjennes av faglærer etter søknad. Arbeidskravet vurderes av faglærer.

Eksamen består av: En hjemmeeksamen (individuell oppgave) med et omfang på inntil 4000 ord. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 5000 ord. Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 29.04.2020 innlevering 03.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Frank-Holen-280811

Frank Holen


Koordinering og utvikling av studier
Telefon: +4777646174
Mobil: 91860299 frank.holen@uit.no

Mona Pettersen


Rådgiver
Telefon: +4777644313 mona.pettersen@uit.no

Hanne C. Gabrielsen

Gabrielsen, Hanne C


Faglig koordinator MPA og MBA
Telefon: +4777644448 hanne.gabrielsen@uit.no