vår 2020

PED-6103 Sosiale og emosjonelle vansker - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på videreutdanningen i spesialpedagogikk og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Det stilles krav til generell studiekompetanse. I tillegg er det krav om treårig bachelorgrad.

Søknad registreres i lokal søknadsweb.

I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning, pedagogikk og vernepleie. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

OBS: Du kan ikke søke opptak til dette emnet via søknadskategorien "Enkeltemner".

Det tas forbehold om nok kvalifiserte søkere for oppstart av emnet.

Innhold

Det er et mål at kandidatene skal få kunnskaper og tilegne seg forståelse av sentrale faglige tema, samt personlige ferdigheter i forhold til barn og ungdom med sosiale og/eller emosjonelle vansker.

Hva lærer du

Etter bestått studium skal kandidatene ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

  • Har bred kunnskap om ulike teoretiske perspektiver, og reflektere over hvordan disse perspektivene styrer våre handlinger.
  • Har inngående kunnskaper om og kunne analysere faglige problemstillinger knyttet til ulike sosiale og emosjonelle vansker
  • Har inngående kunnskap om faktorer som kan hemme- og fremme utvikling av sosial kompetanse

Ferdigheter:

  • Beherske fagområdets uttrykksformer og formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor fagområdet

Generell kompetanse:

  • Kjenne til nytekning innenfor fagområdet og anvende relevante metodiske prinsipper i møtet med sosiale og/eller emosjonelle vansker

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som gir 10 studiepoeng. Studiet er organisert med to samlinger à 3 dager fordelt over ett semester.

Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Studiets læringsaktiviteter er forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og selvstudium. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktiv. Studentenes egne erfaringer er en ressurs og vil bli aktivt bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen.

Undervisning og eksamener vil forgå på norsk. Engelskspråklig litteratur vil inngå i pensum.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det blir gitt ett obligatorisk, individuelt arbeidskrav mellom de to samlingene innenfor et sentralt tema i pensum. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges. Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80 % tilstedeværelse på disse for å kunne fremstille seg til eksamen.

Vurdering:

Tre dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen med omfang på mellom 1800 og 2000 ord. Det gis ikke veiledning på hjemmeeksamen. Oppgaven vurderes etter karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Sosioemosjonelle vansker - hjemmeeksamen innlevering 22.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan