Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

Haust 2019

NOR-2024 Flerspråklighet - 10 stp

Sist endra 18.12.2019

Ansvarleg fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiestad

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emne som blir gitt i haustsemesteret og 1. desember for emne som blir gitt i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan takast som enkeltemne og er eit valemne i bachelor i språk og litteratur og lektorutdanning 8 - 13, studieretning nordisk. Emnet er eit obligatorisk emne i integrert mastergradsprogram: Lærarutdanning 5.- 10. trinn. Emnet kan også takast som vidareutdanning av lærarar.

Studentar som går bachelor i språk og litteratur, eller lektorutdanning 8-13, studieretning nordisk, må ta dette emnet under koden NOR-2024 frå og med hausten 2018.

Anbefalte forkunnskapar er emne i nordisk på 1000-nivå eller tilsvarande.

Emnet har 100 % overlapp med HIF-2012.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemne lågare nivå (ikkje realfag). Du treng ikkje oppgje kva for emne du søker opptak til.

Innhald

Emnet gjev ei innføring i allmenne teoriar om fleirspråklege samfunn og individ, forholdet mellom majoritets- og minoritetsspråk, fleirspråklegheit i skolen, fleirspråkleg utvikling i individet og kontakt mellom ulike språk. Det fleirspråklege Nordkalotten med både gammal og ny fleirspråklegheit vil bli særleg vektlagt. Vektlegginga av tema i emnet kan elles variere.

Kva lærer du

Etter bestått eksamen har studentane følgjande læringsutbyte:

Kunnskapar

Studentane har:

  • kunnskap om allmenne teoriar om fleirspråkleg utvikling og fleirspråklege samfunn og om ulike sider ved språkforholda i fleirspråklege samfunn.

Ferdigheiter

Studentane kan:

  • skildre og drøfte problemstillingar knytte til fleirspråklegheit på ein klår måte og med korrekt språkføring

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk/skandinavisk og ev. engelsk.

Eksamensspråk: norsk (bokmål eller nynorsk). 

Pensumlitteraturen er på norsk, andre skandinaviske språk og/eller engelsk. Sjølvvalt pensum kan være på andre språk etter avtale med emneansvarleg.

Undervisning

Ordinær undervisning blir gjeven i form av ca. tre samlingar over to dagar med ca. 8 timar i kvar der det blir føresett aktiv deltaking frå studentane i form av framlegg, diskusjonsinnlegg o.l.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emne vert evaluerte ein gong i løpet av programperioden. Programstyret avgjer kva for emne som skal evaluerast av studentar og lærarar kvart år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgjande arbeidskrav må vere godkjende før ein kan framstille seg for eksamen:

I løpet av semesteret skal studenten skrive tre tekstar på mellom 8000 og 10000 teikn knytt til ulike tematiske delar av kurset nærmare fastsett av den/dei kursansvarlege. Minst ein av tekstane skal vere skriven på bokmål og minst ein på nynorsk. Den tredje teksten skal skrivast på valfri målform, ev. anna språk etter avtale med emneansvarleg. Tekstane kan skrivast individuelt eller i ei gruppe på to eller tre: ein samskriven tekst må vere på minst 10 000 teikn og ikkje meir enn 20 000 teikn. Gruppesamansetjing kan variere frå gong til gong. Tekstane blir evaluerte med godkjent/ikkje godkjent.

 

Eksamen består av:

Ei semesteroppgåve som er ei vidareutvikling av ein av dei tre tekstane skrivne som arbeidskrav. Oppgåva kan skrivast individuelt eller i gruppe på to eller tre. Ei individuell semesteroppgåve skal ha eit omfang på 10-15 sider/4 000-6 000 ord, medan ei gruppeoppgåve må ha eit omfang som gjev tilsvarande arbeidsinnsats frå alle deltakarane. Føremålet med semesteroppgåva skal vere å knyte teoristoffet til relevante problemstillingar som gjeld fleirspråklege individ eller eitt eller fleire samfunn. Eksamensspråk: norsk (bokmål eller nynorsk).

Alle skriftlege arbeid er baserte på følgjande standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk

Bokstavkarakterar:

Ved bedømming av eksamen vert det nytta karakterar etter ein skala frå A til E for bestått, og F for ikkje bestått, med A som beste karakter.  

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikkje greidd til ordinær eksamen har studenten høve til å kontinuere. Ei semesteroppgåve som har fått karakteren F (ikkje greidd), kan leverast inn til ny vurdering i omarbeidd form. Ved gyldig forfall har studenten høve til å ta utsett eksamen i byrjinga av påfølgjande semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsett eksamen er 15. januar for emne som vert gitt i haustsemesteret, og 15. september for emne som vert gitt i vårsemesteret.

Eksamensdato

Semesteroppgave utlevering 22.11.2019 innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er førebels og vil kunne bli endra. Endeleg eksamensdato vert kunngjort på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for haustsemesteret.

Studiepoengreduksjon

HIF-2012 Flerspråklighet 10 stp


Kontakt

Åse Mette Johansen


Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap
Telefon: +4777645797 ase.mette.johansen@uit.no

TorhildSkill

Torhild Skillingstad


Studiekonsulent for nordisk, russisk, russlandsstudier og tysk
Telefon: +4777644227 torhild.l.skillingstad@uit.no