høst 2019

ITE1808 Spilldesign og 3D-modellering - 10 stp

Sist endret: 23.05.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Bodø | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Innhold

Emnet har en rød tråd som går fra bilder, tekstur, til konstruksjon av 3D modeller, animasjon av samme og til at disse kan benyttes i simulering eller dataspill. Først er fokus på 3D modellering og bruk av 3dsMax som verktøy til konstruksjon, teksturering, animering og eksport av objekter. Deretter settes fokus på spilldesign og hvilke komponenter og ferdigheter som trengs for å lage et dataspill. Spørsmålet «hva gjør et spill bra?» står sentralt i utforskningen av de ulike komponenter som inngår i et dataspill. Tidligere studenter har konstruert dataspill i Unreal Engine med utgangspunkt i fysiske bygninger på UiT-Narvik. Vi benytter oss av disse ferdige modeller og setter fokus på funksjonalitet og muligheter for flerspillerspill Dette blir et stort spill og arbeidet organiseres som et prosjekt hvor man samarbeider og deltar på ulike deler av spillets utvikling. Her vil man få anvende alle gjennomgåtte teknikker for å lage et bra spill.

Kurset tar opp tema for hva som er viktig når man skal designe et spill, hvilke aspekter skal til for at et spill blir bra. Dette involverer psykologi, drama, kunstnerisk uttrykk, menneske-data interaksjon, kunstig intelligens, m.v. og man har en diskusjon om hva som skal til for å lykkes med et spill. 

Anbefalte forkunnskaper

ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Kunnskap

 • grunnleggende 2D tegneregler og demonstrere dette ved en forenklet teknisk tegning / skisse
 • konstruksjon og oppbygning av materialer og tekstur til anvendelse på modeller og demonstrere dette med å tilvirke teksturer fra egne fotografi som kan fliselegges
 • hvordan modeller i et moderne 3D konstruksjonsverktøy er bygd opp, og metoder for oppbygning samt demonstrere dette ved å modellere enkle objekter fra virkeligheten som tekstureres med egne tilvirkede teksturer.
 • karakterdesign, rigging av karakter, teksturering av karakter med UVW-maping og animasjon av karakter demonstrert gjennom å modellere og animere seg selv med utgangspunkt fra fotografi.
 • digital lyssetting, effekter og rendering demonstrert ved å modellere en scene hvor forutgående modeller og animasjoner settes inn og renderes til en film
 • teknikker og metoder for overføring og bruk av modeller til simulerings- eller spillmotor demonstrert ved å sette inn karakter i Unreal Engine
 • dataspill som formidler i læring, dannelse, og påvirkning demonstrert ved å skrive artikkel om betalingsmetoder for dataspill.
 • nøkkelkomponenter i et dataspill, historiefortellende og stegene i spilldesign demonstrert ved å lage et designdokument for et spill samt en spill-kritikk for et kommersielt tidsriktig spill
 • balansering av spill demonstrert ved videreutvikling av et spill
 • grunnleggende kunstig intelligens og søk rettet mot dataspill demonstrert ved NPC i et spill

Ferdigheter

 • bruk av skisseteknikk/tegning som verktøy i designprosessen
 • strukturering og organisering av prosjekter og filer digitalt samt metoder for å jobbe effektivt og sikkert.
 • 3D-design og 3dsMax som verktøy for hensiktsmessig oppbygning av modeller og sammenstillinger
 • konstruksjon av modeller og animasjoner til bruk i spill og simulering
 • tilvirkning av teksturer og materialer for bruk til modeller
 • digital lyssetting av en scene ved hjelp av lys og effekter
 • dokumentering av spilldesign og faglig kommunikasjon
 • kritisk vurdering av dataspill og spillelementer
 • bruk av avanserte utviklingsverktøy for visualisering og spillutvikling, som UE4

Generell kompetanse

 • å reflektere over egen faglig utøvelse og læringsprosess og kunne justere dette etter veiledning
 • å ha et bevist forhold til arbeidsmetoder for 3D modellering og spilldesign og kunne kommunisere faglig med andre
 • dokumentasjon av spill og spillrelaterte elementer samt prosessen fra ide til ferdig spill
 • klassifisering av spill

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning på datalab og øvinger/prosjekt på datalab. Flertallet av arbeidskrav er selvstendige oppgaver og det kreves deltakelse i ett prosjekt bestående av flere prosjektgrupper.

Eksamen

Arbeidskrav

Ca 12 arbeider som inngår i mappen (se under): Publisert på emnets nettsider.

For campusbaserte studenter kreves 75% oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA). For nettstudenter kreves 75% oppmøte i egne tilrettelagte nettmøter (TN) eller et likt antall oppmøter i TPA eller TN i kombinasjon.

Eksamen og vurdering

Mappevurdering (vurderingsgrunnlag): Bokstavkarakter A-F, F er stryk

 Mappens innhold vektes ulikt i sitt bidrag til sluttkarakter i emnet. Se LMS for detaljer. Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Dersom deler av vurderingsgrunnlaget mangler må emnet tas på nytt ved neste ordinære avvikling

Eksamensdato

Mappevurdering innlevering 13.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan