høst 2019

PED-6106 Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis del 1 - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på videreutdanningen i spesialpedagogikk og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Det stilles krav til generell studiekompetanse. I tillegg er det krav om treårig bachelorgrad.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning og pedagogikk og vernepleie. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

OBS: Du kan ikke søke opptak til dette emnet via søknadskategorien "Enkeltemner".

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.

Innhold

Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis er et kompetansehevende tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon kommer i kontakt med barn og unge som blir hemmet i sin læring og utvikling grunnet problematikk relatert ufullstending begrepsmestring.

Det er et mål at kandidatene skal få viderekommen kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til arbeid med rådgivning, veiledning og tilrettelegging i forhold til Systematisk Begrepsundervisning ovenfor barn og unge i forhold til barnehage og skole.

Sentrale tema:

 • Læringsteorien som Systematisk Begrepsundervisning (BU) begrunnes ut fra med sine sentrale begreper - (PSI-modellen)
 • Forskjellen mellom ord og begreper, mellom begreper og ferdigheter samt forskjellen mellom grunnleggende begreper og begrepssystemer og mer sammensatte begreper og begrepssystemer: fagbegreper
 • Prinsipper for gjennomføring av begrepsundervisning - (BU-modellen)
 • En oversikt over grunnleggende begrepssystemer og tilhørende begreper - (GBS-modellen)
 • En modell for ferdighetsopplæring
 • En strategi for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring (BU) i barnehage og skole. Strategisk og metodisk del.
 • BU i tidlige leseopplæring i et forebyggende perspektiv.
 • BU i tidlige matematikkopplæring i et forebyggende perspektiv.
 • Kasusbeskrivelser av BU i forhold til barn og unge med språk- og lærevansker på ulike nivåer
 • Gjennomføring av BU på en forskningspreget - og erfaringsevaluerende måte
 • Tiltak, materiell og bruk av aktuelt undervisningsmateriell for BU

Hva lærer du

Etter bestått studium skal kandidatene ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskaper om læringsteorien (PSI-modellen), BU-modellen, GBS-modellen og modellen for ferdighetsopplæring
 • Kan analysere hvordan BU kan anvendes ut fra et forebyggende perspektiv, i spesialundervisning av barn og unge og i en kombinasjon av spesialundervisning og ordinær undervisning

Ferdigheter:

 • Kan bruke BU generelt i et forebyggende så vel som i et lærevanskereduserende perspektiv i barnehage og skole
 • Kan bruke BU på en forskningspreget- og erfaringsevaluerende måte

Generell kompetanse:

 • Kan anvende de aktuelle modellene i et helhetsperspektiv
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til «evne til å lære» som et dynamisk begrep, og slik noe som i høy grad kan påvirkes pedagogisk gjennom undervisning som resulterer i positiv endring av språklige læreforutsetninger
 • Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser relatert til pedagogiske tiltak, samt reflektere over egen praksis i lys av sin kunnskap om Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium. Studiet er organisert med to samlinger à 3 dager fordelt over ett semester. Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Arbeidsformer:

Studiets læringsaktiviteter er forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og selvstudium. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktiv. Studentenes egne erfaringer er en ressurs og vil bli aktivt bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen.

Undervisning og eksamener vil foregå på norsk. Engelskspråklig litteratur vil inngå i pensum.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det blir gitt ett obligatorisk, individuelt arbeidskrav mellom de to samlingene innenfor et sentralt tema i pensum. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80 % tilstedeværelse på disse for å kunne fremstille seg til eksamen.

Vurdering:

Tre dagers individuell hjemmeeksamen med omfang på mellom 1800 og 2000 ord. Det gis ikke veiledning på hjemmeeksamen. Oppgaven vurderes etter karakterskala A-E for bestått og F for ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis del 1 - hjemmeeksamen utlevering 10.10.2019 innlevering 25.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan