Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SPA-3113 Kulturforflytninger i spanskspråklig litteratur - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk som del av masterprogrammet litteratur, studieretning spansk, og valgfritt emne på mastergradsprogrammet i språk, studieretning spansk og lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning spansk.

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskravet til mastergradsprogram i litteratur/språk, studieretning spansk.

Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som oppfyller opptakskravet til mastergradsprogrammet i litteratur/språk, studieretning spansk, og opptakskrav og progresjonskrav lektorprogrammet trinn 8 - 13, studieretning spansk.

Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.

Innhold

Emnet vil kontekstualisere og analysere forflytninger av litterære og kulturelle modeller mellom Spania og Latin-Amerika. Tema vil variere fra år til år.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • inngående kunnskap om avgrenset område av spanskspråklig litteraturhistorie
  • spesialisert innsikt i utvalgte litterære sjangere og modeller og hvordan de adapteres i ny geografisk og kulturell kontekst

Ferdigheter

Studenten kan:

  • analysere og forholde seg kritisk til ulike kilder om de utvalgte litterære tekstene og anvende disse i faglige resonnement
  • bruke relevante metoder for å analysere kulturelle fenomen som er spesifikke for spanskspråklig litteratur på en selvstendig måte

Kompetanse

Studentene har:

  • utviklet sin kompetanse i å analysere ulike interkulturelle fenomen, og har videreutviklet sin kompetanse i spansk språk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av gruppeundervisning og forelesning i bolker. Det forventes at studentene jobber aktivt på egenhånd og i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning og i samtaler og diskusjoner i rommet. Tekstlesing og oppgaveløsning er obligatorisk forberedelse for hver samling. I tillegg til samlinger vil studentene ha en stadig interaksjon med lærerne gjennom canvas, slik at lærerne kan følge, rette og kommentere studentenes oppgaver.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav: For å kunne gå opp til eksamen, må følgende arbeidskrav være godkjent innen fastsatt frist:

  • En muntlig presentasjon.
  • En skriftlig oppgave i tilknytning til obligatorisk veiledning. Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent av faglærer.

Vurderingsfrom:

  • Semesteroppgave på spansk (10-12 sider, eksklusiv litteraturliste og appendiks, én side tilsvarer 2300 tegn uten mellomrom, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12.)

Studentene arbeider med semesteroppgaven i løpet av semesteret og leverer den inn til fastsatt dato etter undervisningens slutt. Tema velges i samråd med lærer. Veiledning er obligatorisk, minimum 2 ganger.

Emnet evalueres med bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjon

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Semesteroppgave innlevering 22.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan



Kontakt
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Carlos F. Cabanillas Cárdenas


Førsteamanuensis spansk litteratur/kultur
Telefon: +4777645661 carlos.cabanillas@uit.no