vår 2019

PED-6109 Multifunksjonshemming - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på videreutdanningen i spesialpedagogikk og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Det stilles krav om minimum 3-årig relevant høyere utdanning.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning og pedagogikk. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Campus Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

OBS: Du kan ikke søke opptak til dette emnet via søknadskategorien "Enkeltemner".

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.

Innhold

Sentrale tema:
 • Begreper og metoder i arbeid med multifunkjsonshemming
 • Lov- og regelverk
 • Individuell opplæringsplan/Individuell plan
 • Kommunikasjon og stressmestring
 • Læringsstiler

Hva lærer du

"Videreutdanning i spesialpedagogikk - multifunksjonshemming" er et kompetansehevende tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon kommer i kontakt med barn og unge som blir hemmet i sin læring og utvikling grunnet problematikk relatert til multifunkjsonshemming.

Det er et mål at kandidatene skal få viderekommen kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til arbeid med rådgivning, veiledning og tilrettelegging i forhold til Multifunksjonshemming overfor barn og unge i forhold til skole og hjem.

Etter bestått studium skal kandidatene ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskap om hva multifunkjsonshemming er
 • Inngående kunnskap om individuell plan - rettigheter og tiltaksbeskrivelser
 • Inngående kunnskap om ulike sider ved kommunikasjon generelt og ASK (alternativ og spesiell kommunikasjon) spesielt.

Ferdigheter:

 • Kan bruke relevante metoder som hjelper barn/unge med multifunkjsonshemming til å forholde seg bedre til ulike sosiale settinger og kommunikasjon/AKS
 • Kan etablere gode rutiner og god oversikt for å fremme læring
 • Kan forholde seg hensiktsmessig til elevens behov for veiledning/tolking
 • Kan bruke individuell plan og individuell opplæringsplan for å tilrettelegge individuelle opplegg.
 • Kan anvende digitale verktøy som hjelpe- og læremidler

Generell kompetanse:

 • Innsikt i de ulike fagetaters ansvar og tilbud
 • Innsikt i alternative opplæringstilbud og tilpasset opplæring i og utenfor klassens ramme

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som gir 10 studiepoeng. Studiet er organisert med to samlinger à 3 dager fordelt over ett semester. Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Arbeidsformer:

Undervisningen består av forelesninger, praktisk oppgaveløsning, praktiske øvelser, veiledningsgrupper og personlig kompetanseutvikling. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktiv. Studentenes egne erfaringer er en ressurs og vil bli aktivt bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det blir gitt ett obligatorisk, individuelt arbeidskrav innenfor sentrale tema i pensum. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80 % tilstedeværelse på disse for å kunne fremstille seg til eksamen.

Vurdering:

Tre dagers individuell hjemmeeksamen med omfang på mellom 1800 og 2000 ord. Det gis ikke veiledning på hjemmeeksamen. Vurdering i forhold til karakterskalaen A-F. A er beste karakter og F er ikke bestått.

Eksamensdato

Multifunksjonshemming - hjemmeeksamen innlevering 29.03.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan