vår 2019

ARK-1018 Museumspraksis - 5 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Valgfritt praksisemne. Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i arkeologi. Emnet er begrenset til 6 studenter.

Emnet ARK 2023 Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling er et obligatorisk forkunnskapskrav.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-2023 Museum: Mellom forskning, forvaltning og formidling

Innhold

Emnet gir deg en introduksjon til hvordan det er å jobbe på et museum som er bygd opp rundt arkeologiske utgravinger og gjenstander, og hvordan dette blir formidlet til publikum på ulike måter.

For å delta på emnet må du sende inn et motivasjonsbrev på maksimalt 750 ord samt en CV. Brevet skal utformes som en jobbsøknad, og skal inneholde en beskrivelse av din utdannelse, arbeidserfaring og andre relevante ferdigheter for en jobb på et museum.

Emnet starer med en felles samling ved UiT i Tromsø der du må presentere ditt motivasjonsbrev muntlig og i populær form. Du vil i tilknytning til din presentasjon også delta på forelesninger som forbereder deg til oppholdet ved Lofotr Vikingmuseum (www.lofotr.no) på Vestvågøy i Lofoten, der hoveddelen av emnet gjennomføres. Du vil også få tilbakemelding på ditt motivasjonsbrev og din muntlige presentasjon fra din veileder ved UiT.                               

Etter introduksjonen ved UiT, drar du til Lofotr Vikingmuseum. Her vil du bli kjent med museet. Du vil delta i formidling i møte med publikum, men også bli mer kjent med museets samlinger og kulturminner i nærområdet.

Det som er av aktiviteter ved museet i den sesongen du er der, vil bestemme hva du skal jobbe med. Arbeidspraksisen kan spenne fra for eksempel individuelle guidinger og guiding av grupper, til å delta i gjennomføring av gruppeaktiviteter knyttet til iscenesettelse av gjestebud, undervisning av skoleklasser, og til å hjelpe til med selve museets infrastruktur.

Ved Lofotr Vikingmuseum vil du bli fulgt av en veileder fra UiT samt møte en mentor fra museet. I løpet av uka du er på Borg, vil du bo sammen med de andre studentene og veileder. I tillegg vil erfaringene du får gjennom hver arbeidsdag bli oppsummert i fellesskap hver kveld.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • Grunnleggende kunnskap om hvordan et arkeologisk materiale kan brukes til formidling for publikum på et museum
  • Kjennskap til ulike formidlingsformer på et museum
  • Praktisk erfaring med museumsarbeid

Ferdigheter

Studenten:

  • Kan skrive en arbeidssøknad som er relevant for målgruppe
  • Har trening i muntlig formidling
  • Kan formidle arkeologisk kunnskap
  • Har grunnleggende erfaring med å bruke teoretisk kunnskap i praktisk formidling på museum

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av en felles samling på en dag (7 timer) ved UiT i Tromsø bestående av seminar for muntlig fremlegg av motivasjonsbrev samt forelesninger som forbereder deg til oppholdet ved Lofotr.

Undervisningen avsluttes med et 5 dagers opphold ved Lofotr der undervisningsformen vil veksle mellom ekskursjoner, praktisk museumsarbeid og seminar.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Deltakelse på felles samling ved UiT i Tromsø med populær presentasjon av motivasjonsbrev og deltakelse på forelesninger
  • Deltakelse på praksisutplassering ved Lofotr Vikingmuseum

Eksamen:

Eksamen består av: Studenten skal etter praksisoppholdet ved Lofotr Vikingmuseum levere en skriftlig loggføring av de aktivitetene som har vært gjennomført. Loggen skal også inneholde en refleksjon av hvordan studenten selv har opplevd disse, der han/hun/hen reflekterer over egen kompetanse og personlige egenskaper knyttet til det å jobbe ved et museum. Loggen skal være på ca. 2500 ord.

Loggen vil bli vurdert av mentor fra Lofotr Vikingmuseum og veileder fra UiT, der også aktiv deltakelse under praksis vektlegges. Studenten vil så få tilbakemelding på loggen og praksis fra veileder ved UiT.

Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det er ikke anledning til å ta kontinuasjonseksamen i emnet.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 24.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum består av ca. 400 sider.

Se fullstendig og oppdatert pensumliste i Leganto (pensumlistesystem).

Munch, G.S., Johansen, O.S. & Roesdahl, E. (2003) Borg in Lofoten : a chieftain’s farm in North Norway edited by Gerd Stamsø Munch, Olav Sverre Johansen, Else Roesdahl. Bøstad, Lofotr - Vikingmuséet på Borg.

Neil S. Price, Stefan Brink (1952-), Price, N.S. & Brink, S. (2008) The North Atlantic farm: an environmental view. In: The Viking world edited by Stefan Brink ; in collaboration with Neil Price. London, Routledge. p. XXII, 717 s.

Neil S. Price, Stefan Brink (1952-), Price, N.S. & Brink, S. (2008) The Sámi and their interaction with the Nordic peoples. In: The Viking world edited by Stefan Brink ; in collaboration with Neil Price. London, Routledge. p. XXII, 717 s.

Storli, I. (2016) Borg - mellom høvdingdømme og kongemakt. [Online] 79 (0). Available from: doi:10.5617/viking.3905.

Anon (n.d.) Roland Paardekoopeer 2011.

Petersson, B., Narmo, L.E., Petersson, B. & Narmo, L.E. (2011) A journey in time. In: Experimental archaeology. 1st edition. [Online]. Lund, Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia. pp. 27–48. Available from: lnu.diva-portal.org

Nilsen, G. & Johansen, O.S. (1997) Jernaldernaust på Vestvågøy i Lofoten. [Online]. Universitetet i Tromsø. Available from: www.ub.uit.no

Farstadvoll, S. & Olsen, B. (2010) En levendegjort formidling : tinglige opplevelser i en iscenesatt fortid. [Online]. Universitetet i Tromsø. Available from: www.ub.uit.noKontakt
Marie Nystuen Berger

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646326 marie.n.berger@uit.no

GN bilde.jpg

Gørill Nilsen


Professor i arkeologi
Telefon: +4777644317 gorill.nilsen@uit.no