vår 2019

BED-2107 Skatte- og avgiftsrett - 15 stp

Sist endret: 25.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte-og avgiftssystemet med mest fokus på næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregning av skatt og avgift.

Hva lærer du

Læringsutbytte for skatte- og avgiftsrett  

KUNNSKAP:

Studenten

 • har kunnskap om skatte- og merverdiavgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • har kjennskap til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • har kjennskap til skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap
 • har kjennskap til regler for beregning av arbeidsgiveravgift
 • har kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer
 • har kjennskap til formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper
 • har kjennskap til reglene om fradrag i utlignet skatt
 • har kjennskap til sentrale regler for å fastsette skattemessig inngangsverdi for eiendeler mottatt som arv eller gave
 • har overordnet kjennskap til skatteplanlegging og etiske refleksjoner
 • har kjennskap til grunnleggende skatteforvaltningsrett og skattebetaling
 • har kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse

 

FERDIGHETER:

Studenten

 • kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, ANS)
 • kan beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
 • kan fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (Aksjonærmodellen og Fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)
 • kan skattemessig behandle omdanning av EPF til AS
 • kan vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse
 • kan vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • kan merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner

 

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

 • kan anvende juridisk metode ved behandling av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger
 • kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatte- og avgiftsrett samt andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjonsarbeid
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil bli undervist i høst- og vårsemesteret. Dette inkluderer oppgavegjennomgang og diskusjoner i klassen. I tillegg er det helt nødvendig at studentene arbeider med oppgaveløsning mellom forelesningene.

Eksamen

I løpet av emnet skal studentene levere to obligatoriske oppgaver som skal være godkjent av faglærer før endelig eksamen avlegges.

Emnet avsluttes i vårsemesteret med 6 timers individuell skriftlig eksamen med bokstavkarakter. Dette er en nasjonal eksamen som er felles for de fleste skoler som tilbyr revisjonsstudiet.

Karakterkravet som er fastsatt av Finanstilsynet for å få godkjenning som registrert revisor er karakteren C eller bedre.

Eksamen avholdes i Harstad.

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær avholdes i november/desember.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 15.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

REVSKA1 Skatterett 15 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no