vår 2019
BED-3064 Kunnskapsledelse - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

De fleste virksomheter kan i dag kalles kunnskapsorganisasjoner. På den ene sida har vi hamburgerrestauranter som må basere sin virksomhet på kunnskap om hygiene- og matkvalitet og kundebehandling. På den andre sida har vi avanserte forskningsinstitusjoner som skal produsere ny kunnskap. Du vil lære om ulike former for kunnskapsprosesser, og hvordan kunnskapsorganisasjoner forventes å ta til seg, bruke og skape ny kunnskap. Her står den menneskelige kunnskapsressursen sentralt.

Gjennom dette kurset presenteres studenten for mange ulike modeller og verktøy for å analysere og designe kunnskapsbaserte praksiser, og dette skjer gjennom arbeid med et bredt tilfang av teorier innenfor feltet kunnskapsledelse. 

Det vil blant annet være aktuelt å diskutere følgende temaer:

 • Forholdet mellom organisering og bruk av den menneskelige ressursen
 • Kunnskap og kunnskapsbasert praksis 
 • Ulike perspektiver på kunnskapsutvikling, kunnskapsoverføring og kunnskapslagring
 • Kunnskapsledelse og kompetanseledelse
 • Jobbdesign i kunnskapsbedrifter
 • Ulike tilknytningsformer og kunnskapsarbeid


Hva lærer du

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal studenten ha en inngående forståelse av hva kunnskapsledelsehandler om. Studenten skal også ha kunnskap om hvordan teorier og modeller kan brukes som verktøy for å handtere kunnskapsledelse på en best mulig måte.

Kunnskaper

 • Avansert kunnskap om forskningstradisjoner, teorier og begreper innenfor kunnskapsledelse
 • Inngående kunnskap om feltets vitenskapelige problemstillinger og den akademiske debatten om dem

Ferdigheter

 • Evne å anvende ovennevnte kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • Evne å vurdere eksisterende teorier om kunnskapsledelse, og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Evne å arbeide selvstendig og analytisk med problemstillinger knyttet til kunnskapsledelse
 • Kan overføre teorier, begreper og metoder fra fagfeltet til bruk i praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger, på nivå med kravene til en masteravhandling.

Generell kompetanse

 • Evne å formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og beherske fagrelaterte uttrykksformer knyttet til kunnskapsledelse
 • Evne å kommunisere fagspesifikke problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmennheten
 • Evne å bidra til nytenkning innen kunnskapsledelse 
 • Evne å selv oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer per økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Eksamen

Arbeidskrav

Emnet legger opp til følgende arbeidskrav:

Arbeidskrav 1:

Et obligatorisk prosjektarbeid der man skal jobbe sammen i grupper for å løse case/problemstilling. Arbeidskravet består av både muntlig og skriftlig aktivitet og leveranse.

Arbeidskrav 2:

Skriftlig individuell teoretisk hjemmeoppgave over gitt problemstilling. Arbeidet følges opp av muntlig presentasjon som også er obligatorisk.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen som teller 100% av karakteren, der kandidaten skal analysere oppgitt case/problemstilling. Eksamensperiode: 1 uke.

Bokstavkarakter A-E, F er stryk.


Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3064