vår 2018

HEL-3505 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. - 10 stp

Sist endret: 17.11.2017

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne/videreutdanning og er anbefalt som valgemne på masterprogrammet i barnevern.

Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter for oppstart og gjennomføring av emnet.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til små barn, skolebarn og ungdommer. Det vil bli forelest i blant annet betydningen av temperament hos barn, de engstelige barna, skolemiljø, trivsel, mobbing, barn som pårørende, tverrfaglig arbeid, atferdsvansker, rusforebyggende arbeid blant ungdom, resiliens.

Studentene skal få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til barn og unges psykiske helse.

Emnet passer godt for personer som har erfaring fra arbeid med barn og unge, for eksempel fra skole, barnehage, helsetjeneste eller barnevern.

Hva lærer du

KUNNSKAP OG FORSTÅELSE

  • Studenten skal kjenne til ulike modeller for forebygging blant barn og unge og ha kunnskap om relevant teori og empiri om sentrale faktorer (både risiko og beskyttende) av betydning for barn og unges psykiske helse.
  • Studenten skal få kjennskap til relevant og nyere forskning på feltet.

FERDIGHETER

  • Studenten skal kunne vurdere risiko- og beskyttende faktorer for barn og unges psykiske helse.
  • Studentene skal kunne vurdere og anbefale ulike forebyggende og helsefremmende tiltak ut fra informasjon om barn og unges behov, problemområder og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag om hva som er virksomme tiltak.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med totalt tre samlinger i løpet av semesteret. Undervisningen består av forelesninger og gruppearbeid.

Studentene må regne med å arbeide med stoffet mellom samlingene.

Eksamen

Det kreves minst 75 % deltakelse på samlingene. Ved ikke godkjent deltakelse kan det ved dokumentert fravær bli gitt adgang til å levere en skriftlig oppgave over et oppgitt tema. Denne skal godkjennes av emneansvarlig før eksamen kan tas. Ta kontakt med instituttet dersom du er i ferd med å overskride grensen.

Studenten skal levere et skriftlig arbeidskrav over en oppgitt problemstilling som vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen består av en 4 timers skoleeksamen der studentene må besvare 4 av 6 spørsmål. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke bestått.

Ved ikke bestått tilbys det kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Timeplan

Pensum

Pensum vil foreligge i god tid før semesterstart.
Undervisning Vår 2018
Første samling 30. - 31. januar
Forelesning Første samling 30. - 31. januar

Forelesning samling 1 stip. Merete Aasheim
uni.lekt. Mariann Bellika Hansen
f.aman. Henriette Kyrrestad Strøm
Første samling 30. - 31. januar

Forelesning samling 2 f.aman. Charlotte Reedtz
uni.lekt. Mariann Bellika Hansen
f.aman. Henriette Kyrrestad Strøm
Første samling 30. - 31. januar

Forelesning samling 3 prof. II Stein Erik Ulvund
Første samling 30. - 31. januarSAMLINGER VÅREN 2018:

Uke 5 (30.-31. januar)

Uke 10 (6.-8. mars)

Uke 16 (17-18. april)

FØLG RKBU NORD:

På Facebook: @rkbunord
Vår nettside: rkbunord.uit.no

Skip to main content