høst 2017

BED-2101 Innføring i logistikk - 10 stp

Sist endret: 20.02.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1.juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet gir innføring i logistikk og vektlegger begrepsapparatet som blir brukt i faget. Emnet tar for seg logistikksystemet for enkeltvirksomheter, integrerte verdikjeder samt utvikling mot helintegrerte forsyningskanaler. Logistikkaktivitetene for enkeltvirksomheter fra innkjøp via lager, produksjon, emballering, transport/distribusjon og kundeservice blir gjennomgått. Emnet gjennomgår også utviklingen av elektroniske standarder som et ledd i utviklingen mot integrerte verdikjeder.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om intern-, kanal- og konkurranseperspektivene i logistikkfaget
 • Har kunnskap om prognose- og lagerstyringsteknikker
 • Har kunnskap om totalkostnadsperspektivet i logistikken
 • Har kunnskap om innkjøps-, produksjons- og distribusjonsplanlegging
 • Har kunnskap om returlogistikk samt miljøperspektivet i logistikkfaget
 • Har kunnskap om utvikling av leverandørrelasjoner
 • Kjenner til FoU-prosjekter innenfor logistikkområdet
 • Har kunnskap om logistikkfagets praktiske og teoretiske utvikling over tid
 • Har kunnskap om logistikkfagets egenart og betydning i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan analysere en praksis ved bruk av logistikk-kunnskaper og foreslå forbedringer av logistikkrelaterte problemer på ulike trinn i en verdikjede eller en forsyningskjede
 • Kan evaluere egne ferdigheter i logistikk som grunnlag for justering av egen praksis
 • Kan etablere en teoretisk referanseramme for et logistikkproblem og drøfte problemet på en vitenskapelig måte med basis i referanserammen

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Har innsikt i logistikkrelaterte problemstillinger og yrkesetiske dilemmaer som en yrkesutøver vil kunne møte
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte logistikkoppgaver og prosjekter
 • Kan utføre logistikkoppgaver selvstendig eller i samarbeid med andre og i tråd med etiske krav og gjeldende retningslinjer
 • Kan formidle løsninger på praktiske logistikkproblemer med basis i teorigrunnlag fra logistikkfaget, skriftlig og muntlig
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen logistikkfaget og bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til teknikker for forbedring og nyskaping av logistikkprosesser og tjenester

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil bli undervist ca 30 timer. I tillegg blir det gruppearbeid, seminar og veiledning av oppgaveløsing. Det forutsettes at studentene deltar aktivt.

Eksamen

I løpet av emnet skal studentene løse 2 oppgaver som skal godkjennes av faglærer før endelig eksamen avlegges. Oppgavene skal løses som gruppeoppgave med 2-4 deltagere og legges frem i plenum. Logg som viser hvem som har deltatt og hvor mye tid som er brukt, skal legges ved.

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. 

Eksamenssted er Campus Harstad.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 06.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademia.no.
Undervisning Høst 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad prof. Tore Listou