høst 2017
JUR-3611 Diskrimineringsrett - 15 stp

Sist endret: 19.01.2018

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Diskrimineringsrett er et enkeltemne på masternivå, og tilbys i høstsemesteret.

Emnebeskrivelsen må ses i sammenheng med Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Fagbeskrivelse for femte avdeling ved masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Reglementet for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.


Opptakskrav

Emnet kan tas av fakultetets studenter som en del av den valgfrie delen på femte avdeling, jf. Studieplan for graden Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, punkt 4. Andre kan etter søknad gis opptak til emnet, jf. Reglement for den valgfrie delen av masterstudiet i rettsvitenskap (reglementet) § 5. For fakultetets studenter forutsetter opptak til emnet bestått tredje avdeling master i rettsvitenskap, jf. Reglementet § 6 nr. 3.

Innhold

Pensum og undervisning i spesialfaget bygger videre på den generelle rettslige forståelsen som studentene har tilegnet seg i løpet av studiet, herunder særlig fag som familierett, forvaltningsrett og EU/EØS-rett, samerett, menneskerettigheter og metodiske kunnskaper og ferdigheter.

Faget tar opp hva diskriminering er, hvilke grupper som utsettes for diskriminering, og hvordan likestilling kan fremmes med rettslige midler. Internasjonale konvensjoner og institusjoner på området, og da særlig det som gjelder EU/EØS, står sentralt. Hovedfokus ligger på norske rettsregler om diskriminering i arbeidslivet når det gjelder diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og alder, jf. likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og arbeidsmiljøloven kapittel 13. Når det gjelder kjønnsdiskriminering behandles dessuten likestilling i kontraktsforhold og i familien.


Hva lærer du

Kunnskap

Etter bestått spesialfag har studenten:

 • Avansert kunnskap om og forståelse av hvilke former kjønnsdiskriminering og etnisk diskriminering tar i samfunnet og den rettslige reguleringen av disse forholdene både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • God kunnskap om likestillingsproblematikk i familieliv og personlige forhold
 • God kunnskap om diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, religion, livssyn og alder og den rettslige reguleringen av disse forholdene både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
 • Avansert kunnskap om teorier og begreper i faget
 • God kunnskap om prosessen i diskrimineringssaker herunder håndhevingen.
 • Inngående kunnskap om metodespørsmålene i faget.

 

Ferdigheter

Etter bestått spesialfag kan studenten:

 • Identifisere og analysere diskrimineringsrettslige problemer av teoretisk eller praktisk art på en metodisk og etisk forsvarlig måte, herunder utrede og vurdere relevant faktum.
 • Foreta kritisk vurdering av gjeldende rett og drøfte behov for endringer.

 

Generell kompetanse

Etter bestått spesialfag kan studenten:

 • Anvende de ovennevnte kunnskapene og ferdighetene i diskrimineringsrett individuelt og i samarbeid med andre,
 • Kommunisere resonnementer innenfor diskrimineringsretten på en tydelig og presis måte, skriftlig og muntlig til fagfellesskapet og allmennheten
 • Anvendekunnskaper og ferdigheter fra diskrimineringsretten på alle rettsområder og til alle arbeidsoppgaver og prosjekter hvor det er relevant
 • Identifisere og reflektere over yrkesetiske dilemma som arbeid med problemstillinger innenfor diskrimineringsrett særlig kan lede til, og håndtere disse på en forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningsformen er problembasert seminarundervisning basert på en arbeidsplan som studentene får utlevert i god tid før kurset starter opp. På slutten av kurset har studentene en omfattende prosedyreøvelse slik den kan være for Likestillings - og diskrimineringsnemda.

Dersom det er mindre enn 4 undervisningspåmeldte studenter i emnet, vil det ikke bli arrangert undervisning.


Eksamen

Eksamensformen er en 6 timers skriftlig skoleeksamen, hvor eksamensoppgaven(e) kan inneholde teoretiske og/eller praktiske problemstillinger. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, med F som ikke bestått.

Kandidater som fremstiller seg til eksamen i spesialfag og blir bedømt til karakteren F har rett til å kontinuere. Jf. forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø § 22.


Pensum

 • Anne Hellum og Kirsten Ketscher (red.),Diskriminerings- og likestillingsrett, Universitetsforlaget 2008, bortsett fra kapittel 3 og 10. (357 sider)
 • Anne Hellum og Julia Köhler-Olsen (red.) Like rettigheter - ulike liv, kap. 2, 9 og 10. (102 sider)
 • Susan Moller Okin, Justice, Gender and the Family, Basic Books 1989. (186 sider)
 • Helga Aune, Fedrekvoten, normer og stereotypier og kjønnsroller, Festskrift til Asbjørn Kjønstad, Gyldendal Juridisk 2013. (14 sider)
 • Hege Brækhus, Ekteskap, kjærlighet og likestilling. Tidsskrift for Familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål Nr. 2 2006. (16 sider)
 • Hege Brækhus, Likelønn - markedslønn, Festskrift til Henning Jakhelln, Cappelen Akademiske Forlag 2009. (20 sider)

Pensum kan bli endret fram til semesterstart høsten 2017.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: JUR-3611