vår 2017

ALI-1111 Episk diktning fra ca 1800 til i dag - 10 stp

Sist endret: 29.03.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Episk diktning fra ca 1800 til i dag. Omfatter verker fra de viktigste nasjonallitteraturene (hovedsakelig russisk, fransk, engelsk/amerikansk og nordisk). Det er en forutsetning at studentene har gode leseferdigheter i engelsk. De fleste vil finne det nyttig med leseferdighet i minst to fremmedspråk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har

  • forståelse av de litteraturhistoriske epoker og disses utvikling etter 1800
  • kunnskap om verdenslitteraturen episke former etter 1800, særlig den europeiske/vestlige

Ferdigheter

Studenten kan

  • utrede innhold og utvikling av de forskjellige litteraturhistoriske epoker etter 1800
  • gi selvstendige analyser av de forskjellige pensumromanene

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg.

Kvalitetssikring av emnet:
Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende to arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  • En muntlig presentasjon på ca 10 minutter
  • et skriftlig arbeid på 4 sider

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  •  6-timers skoleeksamen i slutten av semesteret. Eksamensspråk er norsk. Ingen hjelpemiddel er tillatt.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk:
Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:
Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 19.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Pensum

Primærlitteratur

Emily Brontë: Wuthering Heights (1847)

Gustave Flaubert: Madame Bovary (1857)

Fjodor Dostojevskij: Forbrytelse og straff (1866)

Knut Hamsun: Mysterier (1892)

Joseph Conrad: Heart of Darkness (1902)

Albert Camus: Den fremmede (1942)

Nawal El Saadawi: Firdaws: en kvinne på nullpunktet (1973)

Nadine Gordimer: My Son`s Story (1990)

John Maxwell Coetzee: Life and Times of Michael K. (1983)

 

Bakgrunnslitteratur:

Jon Haarberg, Tone Selboe og Hans Erik Aarset (red.): Verdenslitteratur. Den vestlige tradisjonen, Universitetsforlaget 2007.Kontakt
Ansatte--Rolf-Gaasland

Rolf Gaasland


Professor allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777644588 rolf.gaasland@uit.no

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no