vår 2017

AUT-2005 Reguleringsteknikk - 10 stp

Sist endret: 04.05.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Matematisk modellering av fysiske systemer.

Systemteoretisk grunnlag: Statisk analyse. Laplace-transformasjon.

Transferfunksjoner. Poler og nullpunkt. Polplassering vs. stabilitet

"Standard" transferfunksjoner: Analyse i tids- og s-plan.

Eksperimentell modellering.

Parameterestimering: Minste kvadraters prinsipp. Kurvetilpasning. Modellering basert på observasjoner og logginger. Systemidentifisering med Matlab/Simulink.

Mer modellering: Elektriske system. Ulineære system og linearisering.

Blokkdiagram. Tilstandsrommodeller.

PID-regulatorer og tunings-metoder: Standard regulatorer. Modifikasjoner. Skogestads metode, Ziegler-Nichols', Autotuning.

Frekvensrespons: Definisjon. vs. standard systemer. Asymptotisk frekvensrespons.

Reguleringssystemers ytelse: Nyquist- og Bodediagram. Servo- vs. prosessregulering. Følge- og reguleringsegenskaper.

Andre reguleringsstrategier: Foroverkopling, Kaskadekopling, Multivariabel regulering, Dødtidskompensering, Adaptiv regulering basert på parametertabell.

Hva lærer du

Kunnskaper

Etter endt emne skal kandidaten ha god teoretisk og praktisk forståelse av de temaene som gjennomgås. Kandidaten skal ha dybdekunnskaper innen lineære systemer, tids- og frekvensresponser, og om analyse og modellering av prosesser og reguleringssystem.

Videre skal kandidaten ha grundige kunnskaper om PID-regulering og andre tradisjonelle reguleringsstrategier. Kandidaten skal ha gode kunnskaper om implementering av reguleringssystemer i Matlab/ Simulink/LabView.

 

Ferdigheter

Kandidaten kan bruke matematikk og dataverktøy for matematisk modellering, og analyse av prosessdynamikk og reguleringssystemer. Kandidaten skal kunne bruke ulike metoder for design av PID-parametere og vurdere resultater basert på simuleringer og praktiske tester. Kandidaten skal være i stand til å foreslå riktig reguleringsstrategi for enkle prosessdynamiske anlegg.

Generell kompetanse

Kandidaten forstår den matematiske beskrivelsen av enkel prosessdynamikk og anvendelse av matematiske metoder og for analyse og design av regulerings-systemer og støttesystemer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

50 t Forelesninger, 15 t  regneøvinger, veiledning på lab- og prosjektarbeid. Prosjekt må være bestått for å få adgang til eksamen.

Eksamen

Prosjekt som teller 40% og en 3 timers skriftlig eksamen som teller 60%. Bokstavkarakter A - F.

5 av 7 obligatoriske øvinger, laboratorieoppgaver samt prosjekt må være bestått for å få adgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig 23.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS312 Reguleringsteknikk 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.