Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2015

2H011B Matematikk Forkurs - 0 stp

Sist endret: 29.01.2016

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Aritmetikk og algebra.
 • Mengdelære.
 • Likninger og ulikheter.
 • Trigonometri 1
 • Funksjoner.
 • Eksponential- og logaritme-funksjoner.
 • Grenseverdier og kontinuitet.
 • Derivasjon.
 • Trigonometri 2
 • Geometri.
 • Vektorer.
 • Integrasjon og differensiallikninger.
 • Rekker.
 • Sannsynlighetsregning.

 

Hva lærer du

Studentene skal:
 • få nødvendig kunnskap i matematikk for å starte studier ved ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning
 • utvikle ferdigheter i grunnleggende emner i matematikk og få trening i matematisk tenkemåte
 • på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, oppgaveøvinger, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag. Emnet undervises med 10 timer pr. uke hele studieåret, fordelt med 6 timer forelesning og 4 timer gruppeøvinger.

Eksamen

5 timers skriftlig sentralgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 5 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemesetret.

 

Kont.eksamen arrangeres tidlig i august.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 27.05.2015

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Oldervoll, Orskaug og Vaaje; Grunnbok: Sinus for ettårig forkurs. Cappelen.

Oppgavesamling: Cosinus for ettårig forkurs. Cappelen.