Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2013

2H061B Engelsk forkurs - 0 stp

Sist endret: 01.03.2014

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

  • Språk og kommunikasjon.
  • Kulturkunnskap.
  • Skriftlig og muntlig framstilling, prosjektarbeid.

Hva lærer du

Studentene skal få kunnskap om:

  • engelsk som verktøy for god kommunikasjon og kunnskap om teknisk engelsk og fagterminologi
  • studentene skal utvikle ferdigheter i å bruk engelsk fagterminologi korrekt i skriftlig og muntlig kommunikasjon innenfor ulike kontekster og formål.
  • studentene skal på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskap og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Undervisning

Forelesninger, individuelle oppgavebesvarelser og gruppearbeid med rettledning. Emnet undervises 4 timer pr. uke hele studieåret.

Eksamen

3 timers skriftlig lokalgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 3 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 27.05.2013

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Litteratur:

  • Talberg, Olav. Access: English for Engineers. Forlaget Vett & Viten 2009. ISBN: 978-82-412-0687-0.
  • Peel, Andersen: Troubleshooter: engelsk aktivitetsgrammatikk for den videregående skolen. Cappelen 2004. ISBN 82-02-23556-1.

Ordbok etter eget valg.