Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2011

2H060B Norsk forkurs - 0 stp

2H060B
 
Norsk forkurs
 
-
0
stp
Emnet administreres av
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Emnetype
Emnet er en del av Forkurs for ingeniørutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.
Innhold
InformasjonsinnhentingLitteratur. Språket og kommunikasjonsprosessen. Skriftlig framstilling. Muntlig framstilling. Prosjektarbeid og samarbeid.Sidemål.

Læringsutbytte

Studentene skal skaffe seg kunnskap om:

hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjonhovedtrekkene i norsk litteratur fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.å utvikle ferdigheter i å bruke norsk som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangere og ut fra kontekst, situasjon og mål.

på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i gruppe.

Undervisnings- og eksamensspråk
Norsk
Undervisningsform
Forelesninger, gruppearbeid, foredrag, særoppgave. Emnet undervises med 8 timer pr. uke hele studieåret
Vurderingsordning
5 timers skriftlig sentralgitt eksamen siste semester. Det vil bli avholdt en 5 timers prøve ved slutten av høstsemestret som må være bestått for å få adgang til vårsemestret.
Dato for eksamen
Skriftlig eksamen: Skriftlig prøve
Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.
Pensum

Litteratur:

Kåre Folkedal m.fl.: Kolon: Grunnbok i norsk språk og litteratur for den videregående skole 2. eller 3. utgave. Samlaget 1994/2003.Odd Rørvik: Møteteknikk (kjøpes hos lærer)

Odd Rørvik: Forretningsbrev, internmelding (IM), søknad, fort rapport, referat, foredrag (kjøpes hos lærer)Undervisning Høst 2011


Kontakt

Ole Kristian Fossum


Universitetslektor
Telefon: +4777660350 ole.kristian.fossum@uit.no