Permisjon fra studiet

Rett til permisjon
Retten til permisjon er regulert i Forskrift for studier ved UiT § 18. Her står det følgende:

En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Permisjon skal også gis på grunnlag av verneplikt. Permisjon kan gis på grunnlag av deltakelse i internasjonale forsvarsoperasjoner, studentpolitisk arbeid, attestert langvarig sykdom og andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art. Avdelingen avgjør søknader om permisjon. Permisjon etter dette ledd kan ikke gis for mer enn to år i løpet av studietiden. Den enkelte avdeling kan i utfyllende bestemmelser fravike bestemmelsene i dette ledd.

Studenten skal ha rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Avdelingene må så langt det er praktisk mulig legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon.

Foto: colourbox 


Utfyllende informasjon om permisjonssøknad:

Søknad om permisjon
Søknadsskjema lastes ned her: Bokmål   Nynorsk.

Søknaden sendes til UiT via eDialog.

Frist for å søke om permisjon
Du kan søke om permisjon hele året. Dersom du søker om permisjon etter 1. september/1. februar, kan du ikke kreve registreringa annullert eller kreve semesteravgifta tilbakebetalt.

I følgende tilfeller kan du søke om permisjon fra studiet ditt
Du må ha vært registrert student på studieprogrammet i minimum ett semester før du kan søke om permisjon.

OBS: Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak, må du søke om om å få reservert studieplass til året etter. Les mer om reservasjon av studieplass her.

Kun studenter som er tatt opp til et studieprogram kan søke om permisjon. Studenter som er tatt opp til enkeltemner, skal ikke innvilges permisjon.

Du skal ikke søke om permisjon ved utenlandsopphold som er en integrert del av studieprogrammet. Studenter som skal oppholde seg ved utenlandske lærersteder som ikke inngår i UiT utvekslingsavtaler, skal imidlertid søke om permisjon.

Studie- og eksamensretten opphører ved permisjon
Studie- og eksamensretten opphører til det studieprogrammet du har fått innvilga permisjon fra.

Dersom du har studierett til flere studieprogram samtidig, opphører kun studie- og eksamensretten til det programmet du har fått innvilga permisjon fra. Det er mulig å ha permisjon fra ett studieprogram, samtidig som man er aktiv student ved et annet.

Dersom du ønsker å avlegge eksamen i ett eller flere emner som inngår i studieprogrammet du har fått permisjon fra, så innvilges du forlenga studierett og ikke permisjon. Dette er spesielt aktuelt for studenter som har fødselspermisjon.

For informasjon om støtte fra Lånekassen i forbindelse med fødselspermisjon, se Lånekassens nettsider.

Vi gjør oppmerksom på at IT-brukerkontoen din stenges mens du har permisjon. Dersom du ønsker å beholde IT-brukerkontoen mens du er i permisjon, må du be studiekonsulenten ved ditt studieprogram ordne dette med Orakelet.

Betaling av semesteravgift
Dersom du skal ha permisjon et helt semester eller et helt studieår, så skal du ikke betale semesteravgift og semesterregistrere deg.

Dersom du skal ha permisjon bare deler av semesteret, så må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg innen ordinær frist.

Innpassing etter permisjonen
Studentene som er innvilget permisjon vil etter endt permisjon ha rettskrav på å få fortsette sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Dette innebærer ikke at du nødvendigvis vil ha krav på å fortsette med studiene umiddelbart etter endt permisjon. Fakultetene/avdelingene må imidlertid, så langt det er praktisk mulig, legge forholdene til rette for at studenten kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig.

Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 08.12.2017 13.34
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne


Skip to main content