høst 2022
LER-1203 Matematikk fellesemne - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet inneholder følgende emner: Tall og tallsystem, brøk, proporsjonalitet, desimaltall og prosent, matematisk kompetanse og kommunikasjon, matematikkvansker, kartlegging, problemløsning, modellering/matematisering og matematikk i etnomatematisk kontekst med vekt på samisk kultur.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har matematisk kunnskap om:

 • tall, regning og tallsystemer
 • brøk, desimaltall og prosent

Studenten har kunnskap om elevers matematiske tenking og:

 • forståelse for posisjonssystemet for hele tall, brøk, proporsjonalitet, prosent og desimaltall
 • hvordan elever utvikler telle- og regnestrategier
 • vanlige feil og misoppfatninger og hvordan disse kan forebygges, avdekkes og følges opp
 • matematikkvansker knyttet til tema i emnet
 • kulturelle variasjoner, med særlig vekt på samisk

Studenten har kunnskap om undervisning i matematikk og

 • matematiske kompetanser
 • problemløsning og modellering/matematisering
 • matematisk kommunikasjon
 • oppbygging og strukturer i addisjons-, subtraksjons-, multiplikasjons- og divisjonstabellen
 • hvordan undervise i telle- og regnestrategier
 • fleksible og standardiserte algoritmer for de fire regneartene
 • kartlegging og vurdering av elevenes matematiske kompetanser
 • overgang mellom 1.-7 trinn og 8.-10. trinn
 • elever med ulik kulturell bakgrunn

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • anvende prioriteringsregler, den assosiative, kommutative og distributive loven i grunnleggende tallregning
 • lede undervisning med fokus på brøk, desimaltall, prosent og proporsjonalitet og sammenhengen mellom disse
 • vise hvordan brøk kan illustreres og konkretiseres
 • bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis
 • kommunisere med elever, lytte til og vurdere elevers innspill
 • vurdere elevenes måloppnåelse, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker
 • bruke samisk kultur som kontekst i matematikkundervisningen

Kompetanse

Studenten har kompetanse i å:

 • anvende figurtall, primtall, faktorisering og delbarhet i undervisningen
 • analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring
 • tilrettelegge for tidlig innsats og tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov, gjennom valg og bruk av kartleggingsprøver og ulike observasjons- og vurderingsmåter
 • gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevers matematiske tenkning
 • planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever med fokus på variasjon og elevaktivitet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene skal fordype seg i kompleksiteten i den grunnleggende matematikken, nøkkelkunnskaper og sentrale elementer i matematisk kunnskap. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer som individuelt arbeid, gruppearbeid, forelesninger og seminarer.

For å studere hvordan elever tenker vil det brukes video der elever løser oppgaver, aktiviteter og diskusjoner. For å studere hvordan man planlegger og gjennomfører undervisning vil man prøve ut materiell, analysere video av undervisning og diskutere hva som skiller god og dårlig undervisning. 

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig Godkjent – ikke godkjent
Test i regneferdighet Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat om problemløsning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • skriftlig besvarelse (maks 3000 ord) om matematiske kompetanser og/eller vurdering av elevers matematiske kompetanser eller regnestrategier
 • test i regneferdigheter særlig knyttet til brøk, proporsjonalitet, desimaltall og prosent
 • refleksjonsnotat om problemløsning, f. eks lage en plan for undervisning (maks 2500 ord)

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen på inntil 45 minutter. Hjelpemiddel: ubegrenset antall egne notater.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1203
 • Tidligere år og semester for dette emnet