høst 2020
HEL-3009 Demens og alderspsykiatriske lidelser - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Master i aldring og geriatrisk helsearbeid.

Innhold

Emnet består av temaene: a) demenssykdommer, b) psykiske lidelser i alderdommen, c) endret og utfordrende atferd,

d) pårørende som kunnskapssøkende og kunnskapsformidlere, e) miljøbehandling, f) omsorg, kommunikasjon og samhandling.

Grunnleggende spørsmål relatert til det å være en person med alvorlig sykdom tematiseres. Dette innbefatter å vurdere ulike tilnærmingsmåter i behandling ut fra erfaringskunnskap og forskning. Etiske og juridiske problemstillinger knyttet til diagnostikk, omsorg, behandling og samhandling mellom tjenestenivåene belyses. Velferdsteknologi i demensomsorgen drøftes.

Ulike perspektiver på demenssykdommer og alderspsykiatriske lidelser belyses. Kompleksiteten i sykdomsbildet og differensialdiagnoser drøftes. Død som følge av sykdom tematiseres. Forståelse og mestring av endret og utfordrende atferd er et sentralt tema. Det arbeides inngående med bruk av tvang og hvordan det kan forebygges, mestres og følges opp.

Det legges vekt på arbeid med personsentrert omsorg. Tilrettelegging av dagligliv til sårbare personer og deres nærstående tematiseres. Prinsipper og problemstillinger knyttet til tilrettelegging av miljøet og trivselstiltak drøftes.

Kommunikasjon tematiseres ut fra et relasjonelt perspektiv. Studenten reflekterer over eget faglig ståsted, og utforsker egen kommunikasjonsevne i møte med pasient, pårørende og andre helsearbeidere.


Hva lærer du

Kunnskap

 • inngående kunnskap om sykdom, diagnostikk, behandling og omsorg knyttet til demens og alderspsykiatriske lidelser.
 • analysere problemstillinger innen fagfeltet.

Ferdigheter

 • anvende kunnskapen på ulike områder som er knyttet til denne pasientgruppen og deres pårørende.
 • bruke relevante metoder for fagutvikling på området demens og alderspsykiatri i samarbeid med praksisfelt og andre aktører.
 • analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier om kommunikasjon og samhandling med pasientgruppen.

Generell kompetanse

 • anvende avansert kunnskap om forståelse og mestring av endret atferd i kontakt med pasienten og i opplæring av personal.
 • kommunisere med pårørende om faglige spørsmål og bidra til bruk av deres kunnskap.
 • formidle og kommunisere inngående kunnskap om fagområdet demens og alderspsykiatri.
 • bidrar til nytenkning om faget i eget praksisfelt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, praksisstudier, selvstudium og dialogbasert evaluering.

Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskravet skal være et resultat av praksis og inneholde gjennomføring av følgende:

 • Kartlegging av adferd / funksjon hos pasient med demenssykdom eller alderspsykiatrisk lidelse.
 • Analyse av kartleggingen.
 • Vurdere nytte av kartlegging tydeliggjøres i fremlegg av arbeidskrav.

Arbeidskravet vurderes av faglærer jf. retningslinjer for praksisstudier med arbeidskrav.

Eksamen:

Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Emnet avsluttes med en individuell muntlig eksamen. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet.

Besvarelsen vurderes til Bestått / Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester.

Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Praksis:

Praksisstudiene er integrert i emnet og utgjør ca. 2 uker. Den gjennomføres i egen praksis eller i en annen praksis innenfor fagområdet demens og alderspsykiatri.

Retningslinjer for praksisstudier med arbeidskrav er utarbeidet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3009
 • Tidligere år og semester for dette emnet