høst 2019
HEL-3003 Aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets består av temaene: a) ulike perspektiv på aldring, b) normal aldring, c) gammel i flerkulturelt perspektiv, d) kriser, mestring, sorg og tap, e) helsefremmende og forebyggende arbeid, f) gamle nærstående, g) rettssikkerhet, lover og trygdeordninger.
I emnet utdypes ulike aspekter ved eldre menneskers livssituasjon ut fra individuelle, samfunnsmessige og kulturelle perspektiver og rammer. Forståelse av sykdom og lidelse i ulike kulturer, med fokus på å være gammel i Nord-Norge og den gamle samiske pasienten. Døden som en del av livet tematiseres. Kunnskap om at eldre menneskers livshistorie og livssituasjon påvirker opplevelse og erfaringer vektlegges og betydningen av å ha personen i fokus understrekes.  Frivillige organisasjoners plass i tjenesten diskuteres.
Kunnskap om hva normale aldringsprosesser innebærer og hvordan disse påvirker hverdagsliv drøftes. Kriser og mestring tematiseres. Temaene ernæring, fall, selvmord og rusproblematikk blant eldre belyses og drøftes. Gamles møter og samhandling med helsepersonell løftes fram.
Helsefremmende arbeid blir spesielt vektlagt gjennom fokus på helse og velbefinnende hvor den gamle personens oppfatning av eget liv og egen helse har betydning. Deltakelse, empowerment og salutogenese drøftes spesielt.
Befolkningsutvikling og familiestrukturens konsekvenser for planlegging, prioritering og organisering av helse- og omsorgstjenesten til eldre løftes fram og begreper som levekår og livskvalitet drøftes.

Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 • inngående kunnskap om aldringens ulike perspektiver og teorier
 • inngående kunnskap om menneskets normale aldringsprosesser
 • inngående kunnskap om livskriser og mestring i eldre år
 • inngående kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid med og blant eldre

Ferdigheter

 • analysere problemstillinger innenfor fagområdet
 • analysere sammenheng mellom levd liv og kroppslige spor og uttrykk

Kompetanse

 • analysere og selvstendig kunne anvende kunnskap om eldre menneskers helse, sykdom og behandling i et historisk-, kulturelt og livsløpsperspektiv
 • anvende kunnskap i kommunikasjon og samhandling med eldre


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på svensk, dansk eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Forelesninger, veiledningsgruppe med veileder, gruppearbeid uten veileder, ferdighetstrening, seminar, praksisstudier, selvstudium og dialogbasert evaluering.
Praksisstudiene er integrert i emnet og utgjør ca. 2 uker. Den gjennomføres i egen praksis eller som egen ordnet hospitering i en annen praksis innenfor eldreomsorg.

Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskravet skal være et resultat av praksis. Et av følgende arbeid gjennomføres:

1: Kartlegging av en pasients livssituasjon med vurdering av aldringens betydning for livsvilkårene.  

2: Arbeidsnotat om den gamle pårørende sine utfordringer. Arbeidskravet vurderes av faglærer. Emnets arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen:

Emnet avsluttes med at studentene skriver en individuell hjemmeoppgave basert på en fortelling fra egen yrkespraksis som analyseres og drøftes. Omfang maksimum 4000 ord. Fortellingens fokus må være relatert til gamle menneskers liv og livsvilkår. Utfyllende retningslinjer er utarbeidet. Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen arrangeres samme semester.  Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.  


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3003
 • Tidligere år og semester for dette emnet