vår 2019
BLU-1213S Språk, tekst og matematikk - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BLU-1003 Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1003S Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1003F Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1203 Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1213 Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1213F Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1223 Språk, tekst og matematikk 20 stp
BLU-1233 Språk, tekst og matematikk 20 stp

Innhold

Emnet tematiserer barns språklige, begrepsmessige, matematiske og tekstkulturelle utvikling. Begrepsutvikling, barnelitteratur og mediekultur, formidling av litteratur og matematiske områder som former, rom, måling, mønster, tall og regning, samt overgangen barnehage/skole vil belyses.

Sentralt er barnehagelærerens rolle og ansvar for å gi barn varierte erfaringer med tilpassede språklige, litterære og matematiske aktiviteter. Observasjon, vurdering og andre metoder i arbeid med språk- og matematikkutvikling, er viktige redskaper.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang 15 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • skjønnlitteratur og sakprosa for barn, sjangre fra muntlige fortellertradisjoner, også den samiske tradisjonen, samt moderne tekst- og mediekultur for barn
 • betydningen av å utvikle positive holdninger til matematikk, språk og språkmangfold som dialekter, målformer og flerspråklighet
 • matematiske områder som er relevante for barnehagebarn, og matematikk som verktøy for systematisk utforsking, tenking og problemløsning
 • lekens betydning for språk- og matematikklæring, og litteraturens rolle som inspirasjon i leken
 • ulike tekstsjangre som brukes i profesjonssammenheng (for eksempel årsplan og informasjonsskriv)
 • overgang barnehage/skole, jf. Rammeplan for barnehage og Kunnskapsløftet (K-06)

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • observere, legge til rette for, vurdere og følge opp barns språk- og matematikkutvikling, både på gruppe- og individnivå
 • organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig utforsking, fortelling og høytlesing
 • mestre didaktisk arbeid og anvende didaktiske begrep i arbeid med aktiviteter for og med barn
 • sikre kvalitet og kulturelt mangfold i barnehagens formidling av språk, tekst og matematikk
 • igangsette, veilede og inspirere barn i utforsking av muntlige og skriftlige sjangre, matematiske problem, symboler og sammenhenger, blant annet gjennom å knytte arbeidet til barns erfaringsverden
 • bruke IKT som pedagogisk verktøy i arbeidet med emnet, både i eget arbeid og i arbeid sammen med barn  

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med Språk, tekst og matematikk
 • dokumentere og reflektere over barnehagens arbeid med barns grunnleggende kompetanse og ferdigheter knyttet til overgangen barnehage-skole
 • forholde seg til og bidra i samtidens barnehagefaglige diskusjoner knytta til Språk, tekst og matematikk, spesielt i kommunikasjon med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • mestre norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk), og bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis. Studenter kan søke om fritak fra prøve i en av målformene om studenten ikke har vurdering i begge målformer i norsk fra videregående opplæring (i henhold til bestemmelser i nasjonal rammeplan).

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Ved begge campus vil undervisningen gå på høstsemesteret.

Undervisningsomfang: om lag 110 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

For å framstille seg for eksamen i emnet må følgende arbeidskrav være oppfylt og godkjent:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • intervjue barnehageleder om overgang mellom barnehage/skole, og innhente planer for dette arbeidet i barnehagen
  • observasjon av en spontan eller planlagt situasjon i aldersgruppen 0-3 år. Observasjonens tema er begrepsforståelse, og aktiviteten oppsummeres i et refleksjonsnotat, og diskuteres under oppsatt veiledning
  • planlegge og gjennomføre to aktiviteter for barn i aldersgruppen 3-6 år knyttet til matematisk og språklig utforsking. Plan og evaluering skriftliggjøres
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis knyttet til Språk, tekst og matematikk er tema (om lag 800 ord)

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og alle læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • individuell skriftlig oppgave knyttet til 3-6 åringers utvikling av grunnleggende matematiske og språklige ferdigheter. Oppgaven skal skrives på nynorsk (omfang ca. 1500 ord)
 • skriftlig oppgave i gruppe (inntil tre studenter) med språk- og matematikkfaglig teori knyttet til begrepsforståelse hos barn i aldersgruppen 0-3 år. Oppgaven skal skrives på bokmål (omfang ca. 2000 ord)
 • muntlig presentasjon med bruk av digitale verktøy (i gruppe), med utgangspunkt i skjønnlitteratur for barn på begge målformer

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

 

Eksamen består av: Individuell skriftlig eksamen på 6 timer. Tillatt hjelpemiddel: et A4-ark (to sider) med egne notater.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter.

Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Pensum

Pensumets omfang er på om lag 1500 sider. Pensumlister er tilgjengelig innen 15. juni.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BLU-1213S
 • Tidligere år og semester for dette emnet