Forvaltning av land og naturressurser i Sápmi - samisk deltakelse og selvstyre, internasjonal rett mm.

Vil ikke gresset vokse like bra på enga, om man taler norsk eller samisk? Holder det ikke med at samene må kjøpe den jord som fra gammelt av har vært deres egen? Dette tankevekkende spørsmålet stilte Isak Saba i 1906; som en reaksjon på lovkravet om norsk språk for å kunne kjøpe jord fra staten. Minst like lenge har retten til land og vann i Sápmi vært drøftet, bl.a. om rettigheter og forvaltning. Dette er også tema for GoSápmi-prosjektets 1. hovedkonferanse.
 
GoSápmi-prosjektets overordnede mål er nettopp å analysere og utrede modeller for forvaltning av land og vann i de tradisjonelle samiske områdene i Norge – med blikk på å komme fram til forslag for forbedringer der det er grunnlag for det.

Urfolks deltakelse i forvaltning av land og naturressurser er helt sentral for ivaretakelse og utvikling av deres kultur og samfunnsliv. Det internasjonale samfunnet har derfor framforhandlet avtaler som ivaretar urfolks rett til deltakelse og selvstyre. Dette er avtaler Norge har sluttet seg til, og gjennom flere tiår arbeidet for å implementere. Reindriftsloven, Finnmarksloven og forslagene til henholdsvis Hålogalandslov og ny fjellov er eksempler på dette. GoSápmi-prosjektet vil undersøke hvor vellykket dette har vært, der det settes søkelys på hvordan det rettslige rammeverket fungerer, og om det er rom for forbedringer. Prosjektet her nærmere beskrevet her.

Den første hovedkonferansen for forskningsprosjektet arrangeres i Lakselv 1. til 3. nov. 2022. Konferansen vil ha særlig fokus på internasjonal rett og hvilke krav den stiller til samiske deltakelse i forvaltningen. I den forbindelse har tidl. FNs spesialrapportør og professor ved Universitetet i Colorado og ved UiT (II), S. James Anaya, gjort en vurdering av forvaltningsordningen for Finnmark. Han vil, sammen med professor Mattias Åhrén, presentere sine funn og vurderingene i konferansens hovedforedrag: The Finnmark Estate's management of natural resources; its compliance with international law on indigenous peoples' right to self-determination and self-governance - tentative observations.

Foreløpig program er vedlagt (se kolonnen til høyre).

Konferansen vil belyse variasjoner i nasjonale forvaltningsordninger samt andre lands ordninger for forvaltning av land og vann i urfolksområder, innbefattet lokal- og rettighetshaverinvolvert ressursforvaltning.

GoSápmi-prosjektet vil bli utviklet gjennom tre arbeidspakker hvor internasjonale og nasjonale standarder for urfolks og staters rettigheter og plikter knyttet til forvaltning og styring av land og naturressurser, vil bli undersøkt gjennom tre arbeidspakker. Innspill fra eksterne aktører; gjennom deltakelse på konferansen, eller på andre måter, er meget velkomment.

Dette er en foreløpig annonsering og det kan skje endringer. Det vil følge ytterligere informasjon om påmelding og deltakeravgift for dekking av løpende utgifter for eksterne deltakere. Flyforbindelsen mellom Tromsø og Lakselv er god (tre daglige avganger). Konferansespråk vil være norsk/engelsk/samisk.

Starter: 01. november 2022 kl. 11.00
Slutter: 03. november 2022 kl. 12.00
Hvor: Lakselv
Studiested: Annet
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, Ansatte
Kontakt: Øyvind Ravna
E-post: oyvind.ravna@uit.no
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
Program for 1. hovedkonferanse om forvaltning av land og naturressurser i Sápmi, 1. til 3. nov 22