Disputas: Evelyn Eriksen v/ institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Master Evelyn Eriksen disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap. 

Tittel på avhandlingen:  "Prinsippet om barn(et)s beste i barnehage(kon)tekster" 

Prøveforelesning avholdes samme dag kl 10:15. 

Populærvitenskapelig sammendrag:

Denne doktorgradsavhandlingen handler om prinsippet om barnets beste i barnehagen. Formålet med arbeidet er å bidra til kunnskap om prinsippet barnets beste som kan ha betydning for pedagogisk arbeid i barnehagen.

Forfatteren har benyttet dokumentanalyse som metode og har analysert ulike policydokumenter. Spørsmålet som er stilt i studien er: Hvordan er prinsippet om barnets beste formulert og konkretisert i policydokumenter, og hvilken betydning kan slike analyser få for pedagogisk arbeid i barnehagen? Ved å framskaffe slik kunnskap gjennom analyser av policydokumenter, var formålet også å bidra til kritisk bevissthet og engasjement om policydokumenter og mulige nye forståelser for og om det pedagogiske arbeidet i barnehagene.

Det er tre vitenskapelige artikler som utgjør doktoravhandlingens basis. I den første artikkelen undersøkes bredden av elementer/faktorer knyttet til barnets beste, hvor formålet var å få et klarere og mer konkretisert innhold i hva barnets beste i barnehagen kunne handle om. I de to neste artiklene, undersøkes to viktige faktorer knyttet til fortolkningen av prinsippet og rettigheten barnets beste. Dette var henholdsvis retten til demokratisk deltakelse og medvirkning i barnehagen, og retten til spesialpedagogisk hjelp for de yngste barna.

Avhandlingen er beskrevet som et arbeid i skjæringspunktet mellom juss og pedagogikk, hvor også rettsvitenskapelig teori har fått plass i arbeidet. Barnets beste diskuteres med utgangspunkt i kritisk pedagogisk teori. På denne måten kan det åpens opp for mye måter å forstå kritikken som rettes mot prinsippet og rettigheten barnets beste. Kritikken som omhandler vagheten eller svakheten ved prinsippet barnets beste, forstås som dets styrke. Det er altså svakheten ved prinsippet og rettigheten barnets beste som gir mulighet for å diskutere barnets beste som en utenomrettslig standard – en standard hvor – i dette prosjektet - barnehagelæreres betydning løftes fram som viktige for utviklingen av barnets beste i barnehagen. Fortolkningen av prinsippet skaper også ulike utfordringer og dilemma. Noen slike diskuteres. I avhandlingen undersøkes og forstås barnets beste som noe mer enn kun en individuelt og vestlig orientert konstruksjon. Prinsippet om barnets beste er også diskutert i tilknytning til barns rett til demokratisk deltakelse og inkludering.

Avhandlingen er et bidrag til ny kunnskap i pedagogikk om hvordan barnekonvensjonen og barnets beste kan forstås og brukes i en pedagogisk sammenheng. Ved at prinsippet om barnets beste ikke bare forstås som et juridisk prinsipp og en rettighet, men også som en pedagogisk prinsipp, får barnehagelærere et særlig ansvar for realiseringen og gjennomføringen av rettigheten innenfor sitt fagfelt, men også for utviklingen av prinsippet om barnets beste i praktisk pedagogisk arbeid i barnehagen.

 

Avhandlingen er tilgjengelig i Munin: https://munin.uit.no/handle/10037/19835 

 

Veiledere:
Hovedveileder professor Sidsel Germeten, UiT Norges arktiske universitet
Biveileder professor Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo

 

Bedømmelseskomite:
Første opponent: Professor Annica Löfdahl Hultman, Karlstads Universitet
Andre opponent:  Professor Peder Haug, Høgskulen i Volda
Komiteens leder: Professor Andrew Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet

 

Disputasleder
Instituttleder Helge Habbestad, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

De som ønsker å opponere ex. auditorio kan sende epost til disputasleder Helge Habbestad (helge.habbestad@uit.no) innen kl. 14:00 på disputasdagen.

 

Pga koronasituasjonen må alle melde seg på arrangementer for å kunne delta. Påmeldingen gjøres på denne siden og gjelder både prøveforelesning og disputas. 

NB: Det er begrenset antall plasser og kun påmeldte deltakere slippes inn i lokalet. 

 

Når: 03. desember 2020 kl. 12.15–15.30
Hvor: Auditorium 1042, Alta
Studiested: Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, enhet
Kontakt: Silje Sivertsvik
E-post: silje.sivertsvik@uit.no

Påmelding
Frist: 02.12.2020
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender