Informasjon til studenter og ansatte vedrørende semesterstart

Det blir digital undervisning ved UiT til og med 19. januar. / Digital education at UiT until (and including) January 19.

UiT campus Tromsø
Starten på vårsemesteret ved UiT blir digital. Foto: UiT
Publisert: 03.01.21 21:25 Oppdatert: 13.01.21 15:20
Om UiT Studentliv / Studier

Please scroll for English version.

Regjeringen har med utgangspunkt i økende smittetall i Norge besluttet at all undervisning, unntatt praksis, skal gjennomføres digitalt frem til og med 19. januar 2021.  

(Tiltakene gjaldt først fram til 18. januar, men ble forlenget til og med den 19. januar 2021.)

Studenter vil få nærmere beskjed fra sitt studieprogram dersom beslutningen medfører endinger i planlagt undervisning. 

Avtalt praksis vil ikke bli berørt av vedtaket, og studenter som skal ut i praksis i perioden frem til og med 19. januar skal følge praksisstedets regelverk for smittevern.   

Selv om undervisningen er digital de to første ukene av semesteret, er universitetet åpent for både studenter og ansatte. Alle som oppholder seg ved en av våre campuser, skal overholde gjeldende smittevernregler ved UiT samt reglene i den aktuelle kommunen.

Alle fysiske arrangement på campus vil i perioden frem til og med 19. januar bli utsatt eller gjennomført digitalt.  

For perioden 4.–19. januar har Regjeringen oppfordret til bruk av hjemmekontor for alle som har mulighet for dette. UiT vil følge opp denne anbefalingen, og ber om at alle ansatte avklarer med sin nærmeste leder om arbeidsoppgaver helt eller delvis kan utføres hjemmefra i denne perioden. Begge parter skal legge vekt på å få til fleksible ordninger, og slik at vi ved UiT samlet sett oppnår betydelig redusert tilstedeværelse på arbeidsplassen, og redusert press på kollektivtransport.

Studenter og ansatte som har vært på reise i områder der det er høyere smittenivå oppfordres til å teste seg så snart som mulig etter hjemkomst. Tromsø kommune har utarbeidet en liste, som oppdateres ukentlig, over kommuner med høyere smittenivå. Her finner du oversikten.

Vi håper at de nasjonale og lokale tiltakene som iverksettes er tilstrekkelige for å bremse smitteutviklingen, og at vi kan ønske velkommen til alle planlagte aktiviteter – så vel digitale som fysiske – fra og med 20. januar. 

Med hilsen

Anne Husebekk, rektor

Jørgen Fossland, universitetsdirektør


Information for students and staff at UiT regarding term start

Based on increasing infection rates of Covid-19 in Norway, the Government has decided that all lectures and educational activities, except from practicums, will be carried out digitally until (and including) January 19, 2021.

(The decision was originally valid until Januar 18, but was prolonged until (and including) January 19, 2021.)

Students will be notified in more detail from their study program if the decision entails changes in planned educational activities.

Planned practicums will not be affected by the decision, and students who will commence practicums in the period before January 20, will follow the practicum site regulations for infection control.  

Although lectures are digital the first two weeks of the semester, the University Campus will be open for both students and staff. Everyone who enters one of our campuses must comply with the current infection control rules at UiT, as well as the rules in the relevant municipality.

During the period before January 20, all physical events on campus will be postponed or carried out digitally.

For the period January 4–19, 2021, the Government has encouraged the use of a home office for everyone who has the opportunity to do so. UiT will follow up on this recommendation, and requests that all employees clarify with their closest leader whether work tasks can be performed in whole or in part from home during this period. Both parties must emphasize flexibility, so that UiT as a whole can achieve a significantly reduced presence in the workplace, and reduce the pressure on public transportation.

Students and staff who have been traveling in areas where there is a higher level of infection are encouraged to get tested as soon as possible after returning to Tromsø. Tromsø municipality has created a list, which is updated weekly, of municipalities with higher infection levels. You may find the list here.

We hope that the national and local measures that are implemented are sufficient to slow down the development of infection, and that we can welcome all planned activities - both digital and physical – after January 20.

Sincerely,

Anne Husebekk, Rector

Jørgen Fossland, University Director