Styrket etter Nokut-tilsyn


Målrettet arbeid over ett helt år har betalt seg; bachelor ingeniørfag bygg ved UiT i Narvik har kommet kraftig styrket ut av Nokut-tilsynet som nylig ble avsluttet.

Nokut har gjennomført tilsyn med bachelor ingeniørfag bygg ved UiT i Narvik. Resultatet er en akkreditert utdanning med enda bedre studiekvalitet enn tidligere. 

- Dette har vært en veldig lærerik og god prosess for oss, sier Bjørn Reidar Sørensen, instituttleder ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fak). For få dager siden fikk han den endelige tilsynsrapporten fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) på bordet. Den slår fast at bachelor ingeniørfag bygg ved UiT nå oppfyller alle krav i studietilsynsforskriften.

Instituttleder Bjørn Reidar Sørensen. 

- Det betyr at vi har en akkreditert utdanning for bachelor ingeniørfag bygg som er bedre enn den vi gikk inn i tilsynet med. Dette er svært verdifullt. I tillegg til å styrke studiekvaliteten vår bidrar det til også til at vi enda bedre kan oppfylle vår samfunnsrolle på andre områder, fastslår Sørensen.

Dette er Nokut

Fem nye førstestillinger

Tilsynet med bachelor ingeniørfag bygg omfattet i utgangspunktet alle de 13 studietilbudene ved de åtte institusjonene som tilbyr denne utdanningen. Fem av utdanningene, deriblant ved NTNU, UiT og Universitetet i Sørøst-Norge, måtte gjennomføre tiltak for å bringe studietilbudene i samsvar med kravene som er satt i forskriften.

Et gjennomgående problem for de fleste lærestedene er å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere med forskningskompetanse eventuelt relevant erfaring som byggingeniør. Den utfordringen hadde også UiT.

- Vi har jobbet intenst med dette punktet i tilsynsperioden, forteller Sørensen. Arbeidet har da også gitt resultater. Via utlysninger og intern kompetanseutvikling er nå fem nye førstestillinger på plass ved bachelor ingeniørfag bygg ved UiT.

Faglig veiledning

Det sakkyndige panelet som står bak tilsynet på vegne av Nokut, oppsummerer da også punktet slik: «For å fylle kravet til førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudene har lærestedene organisert forskningsgrupper knyttet til sentrale emner i studietilbudet, slik at ansatte med førstestillingskompetanse bidrar til den faglige utviklingen og forvaltningen av emnene. Dette vurderer panelet som svært positivt. Nokut bør oppfordre institusjonene til å arbeide i en slik retning».

I tillegg til å styrke førstestillingskompetansen ved studietilbudet, har UiT nå blant annet dokumentert at det legges til rette for at studentene har et arbeidsomfang som er innen intervallet 1500-1800 timer. Det er også dokumentert hvordan det legges til rette for at både campus- og fjernstudentene får tilstrekkelig faglig veiledning til å gjennomføre de øvingene og prosjektoppgavene som inngår i studieopplegget.

-Som en del av denne prosessen er det utarbeidet et skjema for beregning av arbeidsomfang for studenter og videreutviklet et system for tilbakemelding, og disse kan også andre utdanninger ved UiT nyte godt av, sier prodekan for utdanning ved IVT-fakultetet, Ragnhild Johanne Rensaa.

Konklusjonen fra Nokut er at institusjonene som tilbyr bachelor ingeniørfag bygg har tatt tak i utfordringene som er påpekt, og har utviklet relevante tiltak som man vurderer vil føre til betydelige forbedringer i studiekvaliteten.

Formidabel innsats

Dekan Bjørn Solvang ved IVT-fakultetet er naturlig nok fornøyd med utfallet av tilsynet.

- Det har vært en lærerik og god prosess for alle involverte her hos oss. Studiene ved UiT har bestått på alle punkter. Det er alltid nyttig å bli sett etter i kortene og vi er svært glade for konklusjonen til Nokut.

Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning og kvalitet ved UiT. 

- Nokut har som oppgave å føre tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved landets universiteter og høyskoler, dels for å kontrollere at arbeidet skjer i tråd med lover og forskrifter, men også for å stimulere til en videreutvikling av institusjonenes kvalitetsarbeid. Vi opplever at Nokut-tilsynet med bachelor bygg-utdanningen vår har synliggjort styrkene i utdanningen og samtidig bidratt til å identifisere og deretter løse de utfordringene vi har hatt der. Jeg vet at våre fagfolk rundt studieprogrammene har lagt ned en formidabel innsats i prosessen, og er svært godt fornøyd med både en god dialog med Nokut underveis og selvsagt også resultatet av tilsynet, sier Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning og kvalitet ved UiT.

På Twitter   #norgesarktiske