Møter et behov for samiske sykepleiere

03.09.19 Magne Kveseth

UiT tilbyr samisk sykepleierutdanning og planlegger for oppstart i januar 2021.

Møte om samisk sykepleierutdanning i Kautokeino.
SNART PÅ PLASS: Fra venstre prodekan for utdanning ved Helsefakultetet, Gunn Kristin Øberg, prosjektleder ved UiT Grete Mehus, kontorsjef ved Institutt for helse- og omsorgsfag, IHO Vibeke Guddingsmo, assisterende instituttleder ved IHO, Linda Okstad, rektor ved Samisk høgskole/Sami Allaskuvla, Laila Susanne Vars, prosjektleder ved Sami Allaskuvla, Anja Somby, dekan ved Helsefakultetet, Thrina Loennechen, direktør ved Samisk høgskole/Sami Allaskuvla, Johan Ailo Kalstad. (Foto: Mai-Lis Eira)

Sist uke møttes representanter for sykepleierutdanninga ved UiT Norges arktiske universitet og ledelsen ved Samisk høgskole for å arbeide videre med planene for samisk sykepleierutdanning. På slutten av fjoråret ble det bevilget 25 studieplasser for samisk sykepleierutdanning.

Stort behov

Assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) ved UiT i Hammerfest, Linda Okstad forteller at UiT har fremmet behovet for samisk sykepleierutdanning sammen med blant annet Fylkeslegen i Finnmark, Sametinget og Samisk høgskoleover flere år.

– Mange gode krefter har arbeidet sammen for å fremme denne viktige saken over lang tid. Dette har også ført til at UiT og Samisk høgskole har blitt godt kjent med hverandres utdanningsinstitusjoner. Viktige faglige relasjoner er allerede etablert på alle nivåer og det er liten tvil om behovet for samiske sykepleiere. Samisk sykepleierutdanning vil bety en styrking av helsetjenesten til den samiske befolkningen, sier Linda Okstad.

Alt i Kautokeino

Oppstarten av samisk sykepleierutdanning er planlagt til januar 2021. Utdanningen skal følge desentral deltidsutdanning over 4 år med undervisning i samlingsuker. Dette er en kjent modell som er etablert i Finnmark. All undervisning skal foregå i Vitenskapsbygget/Diehtosiida i Kautokeino der Samisk høgskole har tilhold. Det faglige ansvaret for gjennomføringen vil ligge hos UiT Norges arktiske universitet med IHO Hammerfest som operativ enhet inntil Samisk høgskole har etablert et akademisk undervisnings- og fagmiljø innenfor fagområdet sykepleie. Når et tilstrekkelig fagmiljø er etablert vil Sami Allaskuvla overta driften av studiet. Her er det ennå ikke satt tidspunkt for overtakelse. 

Faglig godt skodd

Sami høgskole og UiT fikk begge en startbevilgning i tildelingen. Bevilgningen gjorde det mulig å etablere en todelt prosjektledelse. Samisk høgskole har ansatt en egen prosjektleder, Anja Somby, som opprinnelig er fra Tana. Hun er utdannet sykepleier med jordmorutdanning og har i tillegg en mastergrad i psykisk helse. Sammen med henne arbeider den erfarne førsteamanuensis, Grete Mehus, fra IHO Hammerfest.

– Grete har mer enn 20 års erfaring med sykepleierutdanning og er forskningsgruppeleder for forskningsgruppen «Rural and remote nursing and health care in Arctic and North-Sami Area». I tillegg underviser Grete Mehus på bachelor, master og doktorgradsstudier ved UiT, forteller Linda Okstad. 

Forskrifter og retningslinjer

Arbeidet med «Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene» (RETHOS) pågår for fullt. Nasjonal rammeplan for sykepleierutdanning er revidert og alle tilbydere av sykepleierutdanning må omarbeide sine studieplaner. Arbeidet ferdigstilles ved UiT i høst og første opptak etter den nye forskriften og studieplanen vil være høsten 2020.

– Det er derfor naturlig å starte opp den nye samiske sykepleierutdanningen etter den nye studieplanen, slik at den følger de nye kravene i forskriften. På denne måten sikrer vi at en sykepleier utdannet ved samisk sykepleierutdanning vil inneha minst den samme høye kompetansen som alle andre sykepleiere, sier Okstad.

UiT og Samisk høgskole har nå et stort arbeid foran seg. Undervisningen skal i størst mulig grad være på nordsamisk og alle praktiske studier vil gjennomføres i samiske områder, primært med samisktalende veiledere. Det vil derfor bli opptak til studiet med språktest på samisk. Og opptaket vil reguleres av nasjonale karakterkrav for sykepleierutdanning, slik de ble innført i 2019 med 3 i matematikk og 3 i norsk.

Over landegrensene

Det pågår en utredning hvorvidt utdanningen skal tilbys på tvers av landegrensene i Sápmi.

– Dette er noe begge institusjoner håper vil være mulig både med tanke på studentopptak og avvikling av praktiske studier, sier Linda Okstad. Hun forteller at det nå skal iverksettes et større oversettelsesarbeid av studieplaner og emneplaner i tillegg til andre læremidler som benyttes i undervisningen. Dette er et arbeid som vil pågå over lang tid, slik at mer og mer av læremidlene som skal brukes vil være tilgjengelig på nordsamisk i løpet av de nærmeste årene.

– Besøket til Samisk høgskole var en flott anledning for UiTs delegasjon å få møtt den nye rektoren, Laila Susanne Vars, sier Okstad. Hun sier at statsråd Iselin Nybø som også besøkte Kautokeino og studiestart ved Samisk høgskole, slo fast behovet for å utarbeide og etablere samisk fagterminologi innenfor sykepleiefaget.

På Twitter   #norgesarktiske