Forsker på omstridt avfallsdeponi på bunnen av indre Oslofjord

Hanne Vidgren ved UiT har funnet ut at de giftige stoffene som ble deponert ved Malmøykalven fortsatt ligger trygt kapslet inn under et lag med sand.
Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 26.05.16 15:00 Oppdatert: 27.05.16 09:00

Kart
Seismikkmålinger av de forurensede massene som ble deponert ved Malmøykalven i Oslofjorden i perioden 2006-2008. Figuren til venstre viser at sanddekket over deponiet ligger på plass, målingene stadfester at det er myk sand (mørke felter) over deponiet i motsetning til den harde bunnen rundt (grønn). Høyre figur viser tykkelse på det forurensede deponiet. Foto: Vidgren

Sand brukes for å pakke inn giftige masser langs hele kysten, dvs at forurenset materiale deponeres på havbunnen og dekkes av et lag med sand.

Forurensede masser fra havnebasseng eller avsetninger fra elvedeltaer, boreslagg etter oljeboring til havs og avfall fra gruvedrift kan være skadelige for miljøet og det er krav om at dette skal håndteres på en forsvarlig måte.

sedimentprøver
Sedimentprøver fra avfallsdeponiet i Oslofjorden som viser tykkelse på dekklag og sone der sand fra dekklaget og avfallmasser har blandet seg. Foto: Vidgren

Kapsler inn forurende masser
-Det minst skadelige for plante og dyreliv kan være å lagre avfallet på havets bunn istedenfor å frakte materialet til land for langtidslagring der, forteller Hanne Vidgren. Vi har forsket på hvordan man kan pakke inn slike deponier med minst mulig skade på miljøet.

Vidgren har i sitt doktorgradsarbeid forsket på tilstanden til et omstridt deponi i Oslofjorden der giftige masser fra Oslos indre havn ble fraktet noen kilometer lengre ut til Malmøykalven.

Sedimentprøver viser 20-50 tykkelse på dekklag
-Vi har sett på tykkelse på de forurensede massene og i hvor stor grad den beskyttende kappen er intakt. Dekket har fortsatt tilfredsstillende tykkelse på 20-50 cm, men vi ser at noe av kjemikaliene har blandet seg med de nederste delene av det beskyttende laget.

 

I tillegg til å se på forholdene rundt de forurensede massene i Oslofjorden har hun jobbet med optimalisering av metoder for tildekking av deponier på havbunnen.

 

Kritisk fase når avfall skal kamufleres

-Vi har forsket på den initielle fasen av tildekkingen. Den kritiske fasen er akkurat når nye masser skal legges over sedimentene, vi vil unngå at forurenset materiale slemmes opp igjen og spres med strømmen. Innkapslingen bør i tillegg være så tynn som mulig, men likevel effektiv nok til å holde de forurensende massene på plass.

 

 

kart
Kartutsnittet viser hvor i Oslofjorden det omstridte deponiet ligger. Foto: Vidgren

Type sand og havstrømmer må tas med i beregningen
Vidgren har kombinert matematiske modeller med akustiske og optiske metoder for å beregne spredning på grums som virvles opp når dekket legges. Idet lekterne lastet med sand fordeler sanden over havbunnen gjennom tykke rør, vil havstrømmer påvirke distribueringen. Utfordringen med tildekkingen er ifølge forskeren at sandkorn med ulik størrelse vil vandre ulikt gjennom vannet og det er vanskelig å få en homogen fordeling av massene.

 

Tidligere har 1 m tykkelse vært vanlig når forurensede masse skal dekkes over, mens nyere undersøkelser viser at en tykkelse på det dekkende laget kan være fra 15-30 cm og likevel hindre uønsket frigjøring av avfallsstoffer.

Fordelen med å legge en tynnere membran er at det går raskere og reduserer den negative effekten på organismer som lever på havbunnen. En tynnere membran kan også gi en viss og ønsket utveksling av stoffer. Ifølge Vidgren kan dekklaget inneholde stoffer som skal diffundere ned i sedimentene og bryte ned farlige stoffer og ufarliggjøre dem.

 

Hanne Vidgren forsvarte sin doktorgradsavhandling 4. februar. Tittel på avhandlingen var:
"Remediation of contaminated marine sediments - Sediment capping technology and adverse effects of remediation actions". Arbeidet ble veiledet av Aud Helland, Rambøll.
Vidgren var tilknyttet forskerskolen ResClim og PhD Trainee School in Arctic Marine Geology and Geophysics (AMGG).

Les mer:
Dypvannsdeponi Malmøykalven

Avhandling om tildekkingslag 

Sanddekket holder mål i Malmøykalven

Kampen om Repparfjorden

Os, Vibeke
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Vibeke Os
Publisert: 26.05.16 15:00 Oppdatert: 27.05.16 09:00
Vi anbefaler