Stor kartlegging av din helse

I disse dager får 45.000 personer i utvalgte kommuner i nord et spørreskjema i postkassa. Målet er å få en oversikt over folks helse, noe som igjen kan føre til forbedring av helsetilbudet i kommunene.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 14.02.12 00:00 Oppdatert: 16.02.12 18:10

Saminor 2.jpg (Bredde: 560px)
Prosjektleder for SAMINOR 2,
Magritt Brustad, og prosjekt-
koordinator Solrunn Hansen.
Foto: Elisabeth Øvreberg

– Vi har sendt ut det samme spørreskjemaet til absolutt alle i alderen 18-69 år. Nå håper vi at flest mulig svarer, uansett om de er friske eller syke. Poenget er å få svar fra et representativt utvalg så vi kan få oversikt over hvordan helsetilstanden er, forteller professor og prosjektleder for SAMINOR 2, Magritt Brustad ved Senter for samisk helseforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Ønsker svar fra alle

Hun og prosjektkoordinator Solrunn Hansen informerer om at spørreundersøkelsen skal gi kunnskap knyttet til helse- og levekårsrelaterte temaer i befolkningen i områder med samisk og norsk bosetning i Norge.

45.000 personer i 25 kommuner har mulighet til å være med i undersøkelsen.

– Vi ønsker at alle skal svare på undersøkelsen, uavhengig av etnisitet. Å få gode tilbakemeldinger om hvordan helsetilstanden er, kan føre til forbedring av helsetilbudet, forklarer Hansen.

Fokus på tannhelsen

Undersøkelsen tar for seg flere aspekter når det kommer til helse, også tannhelsen.

­– Det er kjent at det er liten tannlegedekning i nord. Derfor er det viktig å få kartlagt tannhelsen til folk, samt forhold knyttet til fornøydhet med tannhelsetjenesten.

Brustad forteller at de skal se på flere forhold, deriblant livsstilssykdommer, hvilke forhold som kan gi økt risiko for å bli uføretrygdet, fornøydhet med helsetjenestetilbudet og psykisk helse.

– Vi spør også om tema som for noen kan oppfattes som sensitivt, blant annet diskriminering, opplevd vold eller spilleavhengighet. Årsaken til at vi spør om slike ting, er generell mangel på kunnskap om slike forhold og at dette er risikofaktorer som har innvirkning på helsa, poengterer Brustad.

Helsetjenesteforskning

Det er ikke bare helsen til folket som skal under lupen. Forskerne ved Det helsevitenskapelige fakultet vil også måle folks fornøydhet med helsetjenesten.

– Vi vil se hvor fornøyd folk er med helsetjenestene de har i kommunen. Hvordan opplever de ventetider og konsultasjonen med legen? undrer Hansen.

– Noen av kommunene som er med i undersøkelsen er del av språkforvaltningsområdet. I disse kommunene er det derfor interessant å undersøke hvilke erfaringer som finnes med tolketjenesten i helsevesenet, sier Brustad

 

SAMINOR2 kart crop.jpg (Bredde: 560px)
Oversikt over hvilke 25 kommuner som er med i SAMINOR 2.
Illustrasjon: UiT, SAMINOR 2

Optimistiske forskere

Det er ikke første gang Universitetet i Tromsø gjennomfører en slik undersøkelse. SAMINOR 1 ble gjennomført i 2003-2004 og da var svarprosenten på hele 60 prosent.

– Vi er evige optimister, så vi håper på like god respons denne gangen, smiler Brustad.

Solrunn Hansen opplyser om at det er Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Nord, SANKS, Sametinget, de tre nordligste fylkeskommunene og Universitetet i Tromsø som finansierer prosjektet.

Kliniske undersøkelser

 

­– Neste år begynner vi med trinn 2. Da skal vi gjennomføre helseundersøkelse i 12 utvalgte kommuner. Det er frivillig å møte opp, sier Magritt Brustad.

Da skal forskerne samle inn blodprøver. Disse prøvene kan senere bli analysert for næringsstoffer, miljøgifter, fettstoffer, og markører som kan knyttes til livsstilssykdommer eller tilstander som for eksempel diabetes (sukkersyke), søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdommer.

Det vil også bli gjort målinger av for eksempel midje, høyde/vekt samt at man skal måle puls og blodtrykk.

Vi anbefaler