Utlysning av masterstipend!

Det utlyses inntil tre stipender for å skrive masteroppgave om havbruk og rammevilkår

Irene Dahl ser på ark som skal illustrere masterstipender.
Nærmere opplysninger og veiledning ved valg av emne og opplegg kan fås ved å kontakte førsteamanuensis Irene Dahl (irene.dahl@uit.no). Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt
Publisert: 23.08.21 11:10 Oppdatert: 23.08.21 13:51
Lov og rett Studentliv / Studier

Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen, og forholdet mellom myndighetene og næringen, utgjør en del av Nordisk institutt for sjøretts nye satsning innen fiskeri- og havbruksrett. Det juridiske fakultet ved UiT samarbeider med instituttet og har fått midler til å utlyse stipender i forbindelse med denne satsingen. 

Et mulig temaområde kan være en rettslig analyse av elementer i dagens konsesjons/tillatelsesregime, herunder de tillatelsene som er introdusert for å sikre vekt (b. la utvinningstillatelser og det såkalte trafikklyssystemet). Et annet temaområde er en rettslig analyse av driftsreguleringer for matfiskproduksjon i sjø og de hensyn disse reguleringene skal ivareta, som fiskevelferd, miljøutslipp, hensynet til villaksen mv. Håndheving av de ulike regelverk, gjennom egenrapportering og tilsyn og med de ulike tiltakskrav og sanksjoner ved brudd på regelverket, er et tredje temaområde. Et fjerde aktuelt temaområde er organiseringen på myndighetssiden og om forholdet mellom ulike myndigheter er optimal, eller om det finnes andre konsesjonsområder som kan brukes.

Det utlyses inntil tre stipender for å skrive stor eller liten masteroppgave med oppstart høsten 2021. Stipendene vil være på 50 000 kr for liten masteroppgave og 100 000 for stor.

  • Søkere må opplyse ønsket tema for oppgave og bør legge ved en prosjektskisse (Maks 2 A4 sider.) Stipendene er i utgangspunktet skattefritt. Stipendet er ment å dekke merutgifter ved studiet, noe ligningsmyndighetene kan be om dokumentasjon på. Dersom slik dokumentasjon ikke fremlegges, vil de kunne omgjøre stipendet til skattepliktig inntekt.
  • Studenter som har bestått tredje avdeling kan søke. Ved vurdering av søknadene legges det vekt på karakterer og prosjektskisse. Søknad med dokumentasjon for eksamen og eventuell praksis, samt skisse til prosjekt sendes til haakon.r.arnesen@uit.no. Oppgaven skal skrives i Tromsø.
  • For å kunne skrive masteroppgave må man ha bestått 3. avdeling på masterstudiet i rettsvitenskap samt ha gyldig studierett.

Nærmere opplysninger og veiledning ved valg av emne og opplegg kan fås ved å kontakte førsteamanuensis Irene Dahl (irene.dahl@uit.no). 

Søknad, prosjektskisse samt dokumentasjon sendes pr. e-post til rådgiver Haakon Rognsaa Arnesen (haakon.r.arnesen@uit.no).

Søknadsfrist: 27. august 2021.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sso170@post.uit.no Studentansatt