Skriv ut Lukk vindu


 

Radiografi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i radiografi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 701

Beskrivelse av studiet

Bachelor i radiografi er et heltidsstudium over 3 år med et omfang på 180 studiepoeng. Utdanningen har som mål å utdanne ansvarsfulle, reflekterte og faglig kompetente radiografer som selvstendig og i samarbeid med andre profesjoner utøver radiografi. Studiet legger vekt på å være kunnskapsbasert, profesjonsrettet og praksisnært og i tråd med samfunnsmessig, vitenskapelig og teknologisk utvikling. Organisering av emnene skal sikre en jevn studieprogresjon gjennom utdanningsforløpet for å oppnå krav til sluttkompetanse som er angitt i de nasjonale retningslinjene.

Første studieår

I første studieår opparbeider studentene grunnleggende kompetanse innen radiografi. Det fokuseres på radiografens kjerneområder: å ta røntgenbilder, bearbeide og vurdere disse. Studentene opparbeider seg grunnleggende kompetanse i å utføre skjelett og CT undersøkelser med utgangspunkt i kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. Det legges vekt på studentens adferd og kommunikasjon, kritisk tenkning og etisk bevissthet.

Andre studieår

I andre studieår videreutvikler studentene sin kompetanse i å kunne vurdere pasienters individuelle behov samtidig som røntgenundersøkelser utføres. Sentralt i andre studieår er å opparbeide kunnskaper om ulike røntgenundersøkelser og behandlinger av mennesker med ulike sykdommer samt kunnskaper om administrasjonsmåter for legemidler. Studentene opparbeider seg kompetanse slik at de kan planlegge og gjennomføre skjelett CT og MR undersøkelser. I tillegg opparbeider studentene seg kunnskap om forskningsprosessen, forskningsetikk og vitenskapsteori.

Tredje studieår

I tredje studieår videreutvikler studentene selvstendighet i radiografifaget. Sentralt i tredje studieår er å vise forståelse for kompleksiteten i faget og kunne bidra til kritisk tenkning. Studentene videreutvikler sin kompetanse innenfor forskningsmetode, forskningsetikk og vitenskapsteori. Studentene skal kunne utføre, oppdatere og kvalitetssikre prosedyrer.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp. RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern - 10 stp. RAD-1120 Anatomi og fysiologi - 10 stp.
2. sem. (vår) RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling - 10 stp. RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT - 10 stp. RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT - 10 stp.
3. sem. (høst) HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger - 10 stp. RAD-2110 Patologi og farmakologi - 10 stp. RAD-2130 MR - 10 stp. RAD-2120 CT og diagnostiske legemidler - 10 stp.
4. sem. (vår) RAD-2140 Praktisk radiografi 2 - somatisk avdeling - 10 stp. RAD-2150 Praktisk radiografi 3 - CT, MR og konvensjonell røntgen - 10 stp.
5. sem. (høst) RAD-2620 Praktisk Radiografi 4 - spesialisering - 20 stp. RAD-2610 Stråleterapi og nukleærmedisin - 10 stp.
6. sem. (vår) RAD-2630 Kvalitetssikring, innovasjon og helseteknologi - 15 stp. RAD-2640 Bacheloroppgave - 15 stp.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Læringsaktiviteter

I studiet tilrettelegges det for læring gjennom varierte undervisnings- og arbeidsformer som skal stimulere til egenaktivitet, refleksjon, problemløsning, kritisk tenkning og samarbeid, og i tillegg gi grunnlag for livslang læring som radiograf. Eksempler på læringsaktiviteter er forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, skriftlige arbeider, seminarer, ferdighetstrening, praksisstudier.

Vurdering

Både formative og summative vurderinger anvendes. Formative vurderinger (veiledning og tilbakemelding for læring) anvendes i hovedsak ved oppgaveskriving, i ferdighetstrening og i praksisstudier. Formativ vurdering gis av medstudenter, faglærere og praksisveiledere. Summativ vurdering (bedømmelse av gjennomført arbeid) anvendes ved arbeidskrav, ved evalueringer i praksisstudier og ved eksamen.

Eksamen

For å få adgang til eksamen må krav om godkjenning av arbeidskrav og tilstedeværelse i obligatorisk undervisning være oppfylt. Dette er nærmere presisert i emnebeskrivelsene. I enkelte emner er det krav om godkjent praksis for å få adgang til eksamen.

Eksamen gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser i lov om universiteter og høgskoler og forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Eksamen vurderes enten til bestått/ikke bestått eller med bokstavkarakterer fra A til F, der A er beste karakter og E er dårligste karakter for å bestå eksamen. Karakteren F innebærer at eksamen ikke er bestått.


Praksis

Praksisstudier foregår i autentiske yrkessituasjoner. Praksisstudier finner sted ved sykehus i hele Nord-Norge. Studenter må påregne å reise ut av Tromsø i minst en av praksisperiodene. UiT har avtaler med praksistilbydere og finner praksisplasser til studentene.

Omfanget av praksisstudier tilsvarer totalt 31 uker fulltidsstudier. Praksisstudier er fordelt med 7 uker første studieår, 12 uker andre studieår og 12 uker tredje studieår. Praksisstudiene er tilrettelagt som klinisk praksis ved somatiske, radiologiske og stråleterapi avdelinger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

Studenter kan søke om å gjennomføre deler av utdanningsløpet i utlandet. Bachelorprogrammet i radiografi har avtaler om studentutveksling med universiteter i Danmark og England. Utveksling gjennomføres fra fjerde til sjette semester. Studenten må ha avlagt 60 studiepoeng før avreise, og fulgt normal studieprogresjon.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i radiografi fra UiT, kan du søke om autorisasjon som radiograf. De aller fleste radiografer jobber på sykehus og i andre helseinstitusjoner. Eksempler på arbeidssteder er:

Les mer om radiografyrket i UiTs yrkeskatalog.

Videre studier

En fullført bachelor i radiografi kan du søke om opptak til ulike etter- og videreutdanninger. Etter endt utdanning har radiografer også muligheten til fordypning og spesialisering innenfor andre fagfelt.

Eksempler på master- og videreutdanninger innen helsefag ved UiT er: