Økolog

Naturen og økosystemene er grunnlaget for alt liv på jorda, og dermed for matproduksjon, helse, bærekraft og velvære. I dag er økosystemenes funksjoner og det biologiske mangfoldet truet av klimaforandringer, befolkningsøkning, forurensing og bruk av jord- og vannressurser. Det skaper behov for kompetanse som kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. 

Økologi er læren om naturens samspill. Som økolog forsker du på helheter og sammenhenger i naturen, slik som hvordan organismene forholder seg til hverandre og omgivelsene, hvordan planter, dyr og mikroorganismer bidrar til velfungerende økosystemer og hvordan naturens mangfold og økosystemenes funksjoner opprettholdes. 

Vanlige arbeidsoppgaver for økologer kan være:

  • forske på samspillet i naturen
  • forske på hvordan menneskelige aktiviteter og klimaforandringer påvirker naturmangfold, økosystem og naturressursene
  • utvikle tiltak, metoder og politikk for å bruke naturressursene på en bærekraftig måte
  • påvirke folk, næringsliv og politikk slik at bærekraftige løsninger velges

Økologer er opptatt av at samfunnet skal være bærekraftig, og er ofte ansatt for å forske på, spre kunnskap om eller ta vare på natur og naturressurser. 

Økologer sitter med mye av den samme kunnskapen som biologer. I tillegg har økologer også bred naturvitenskapelig kunnskap innen kjemi, geografi, geologi, matematikk og statistikk og samfunnsvitenskap. 

Økologer har som regel utdanning innen økologi, landbruk, agronomi, biologi, naturfag, økologisk landbruk, realfag, klima og miljø, skogfag, naturforvaltning eller lignende. Det er flere universiteter og høgskoler som tilbyr utdanning i disse fagene.

Som økolog kan du få jobb i organisasjoner, næringsliv og offentlige etater som jobber med landbruk-, miljø- og naturforvaltningsspørsmål. Du kan blant annet få jobb i interesseorganisasjoner for økologisk landbruk og i miljøorganisasjoner. Dersom du tar pedagogikk kan du også bli lærer. 

Som økolog må du være opptatt av naturen og miljøet. Du bør like realfag og trives med å kombinere praktisk arbeid i felt og på laboratorium med analytisk arbeid som dataanalyser og modellering. Å kunne skrive godt og formidle til mange forskjellige målgrupper, er en stor fordel. 

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no