Naturforvalter

Som naturforvalter har du gode kunnskaper både om naturens mangfold, og om lover og regler for hvordan man skal, og kan, forvalte naturens ressurser. En naturforvalter er opptatt av hvordan man kan skjerme naturen mot inngrep, og hvordan man kan utnytte de ressursene naturen gir på en fornuftig måte.

Naturforvaltere har kompetanse innen mange fagfelt, både biologi, økologi og samfunnsfag.

Vanlige arbeidsoppgaver for naturforvalteren:

  • utrede om store og små utbyggingsprosjekter har noen påvirkning på eller kan skade naturen
  • vurdere prosjekter i naturen med tanke på lovverket om naturressurser
  • lede ulike prosjekter
  • lage planer for bruk og forvaltning av naturen
  • bidra i arbeidet med kommuneplaner eller annet planverk 
  • veilede andre fagpersoner og instanser
  • skrive rapporter og utredninger

I dette yrket er det gode sjanser for å kunne ferdes ute i naturen i deler av arbeidstiden. Det gjelder spesielt hvis du jobber som naturoppsyn eller fjelloppsyn (tidligere kalt naturoppsynsmann og fjelloppsynsmann).

Naturforvaltere samarbeider ofte med andre fagpersoner, som for eksempel biologer.

Det tilbys studier i fagområder som naturforvaltning, økologi og utmarksforvaltning på både bachelor- og masternivå i Norge.

Som naturforvalter kan du jobbe hos for eksempel fylkesmannen eller i statlige etater som Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn, Statens vegvesen eller Bane NOR. Du kan også jobbe i en kommune, eller som fjelloppsyn ansatt i et fjellstyre (en lokal instans som administrerer statsalmenninger).

En naturforvalter kan jobbe for private selskaper, for eksempel ulike rådgivingsbedrifter. Naturforvaltere jobber også i ulike forskningsinstitusjoner eller med undervisning.

Som naturforvalter må du være interessert i natur- og miljøspørsmål. Du må ha evnen til å sette deg inn i ulike problemstillinger og kunne jobbe selvstendig, strukturert og målrettet. Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, og du må også ha gode samarbeidsevner.

 

 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no