Stipendiat

Målet for ansatte i en stipendiatstilling er å ta en doktorgrad.

Begrepet stipendiat benyttes om personer som mottar stipend. Stipend tildeles en rekke personer på ulikt grunnlag, men yrkestittelen stipendiat forbindes som regel med stipendiatstillinger ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Det finnes stipendiatstillinger innenfor alle typer fagfelt. Stipendiatene har meget god kompetanse innenfor sine fagfelt, og arbeider med å finne ny kunnskap innen spesifikke emner. Som regel er stipendiaten ansatt med en konkret forskningsoppgave utlyst av universitetet eller høgskolen.

Lengden på stipendiatstillingen kan variere, men er normalt 3 til 4 år. Som oftest er du ansatt for fire år, hvorav tre av årene skal brukes på forskning. Det siste året skal brukes på undervisning, administrative oppgaver eller annet ansvar (såkalt pliktarbeid). Både mengde og fordeling av dette kan variere avhengig av både utdanningsinstitusjon og fagfelt.

Stipendiaten har et nært samarbeide med en veileder i hele sin stipendiatperiode. Ved avslutningen av stipendiatperioden skal kandidaten forsvare sin doktorgradsavhandling. Dette kalles å disputere, og ved godkjent disputas får man doktorgrad.

Som stipendiat kan du også omtales som student, doktorand eller doktorgradskandidat. Ofte benyttes betegnelsen doktorgradsstipendiat.

Det formelle kravet for de ulike stipendiatstillingene kan variere, men i de fleste tilfeller er kravet avlagt mastergrad innenfor fagfeltet.

Etter- og videreutdanning

En stipendiat er i et utdanningsløp. Målet med en stipendiatstilling å avlegge doktorgrad.

Personer som har tatt doktorgrad og ikke har publikasjoner utover doktorgradsavhandlingen, vil ofte måtte kvalifisere seg videre for eksempel som postdoktorerer, før de får faste stillinger. 

Som stipendiat er du ansatt ved en høgskole eller ved et universitet i Norge eller i utlandet. 

Du bør være nysgjerrig, analytisk, strukturert og teoretisk anlagt. 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Nyttige lenker
Skip to main content