Aktivitør

Som aktivitør legger du til rette for kreative aktiviteter for mennesker som har varige eller forbigående aktivitetsvansker. For eksempel eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk eller fysisk funksjonshemmede. 

Aktivitøren motiverer og tilrettelegger for at personer skal være aktive, alene eller sammen med andre. Gjennom sine tiltak muliggjør aktivitørene aktiviteter som vedlikeholder eller bedrer brukerens funksjoner og skaper opplevelse av mestring, trivsel og glede.

Tiltakene kan også være et ledd i terapeutisk virksomhet som helsefaglig personell har ansvar for. Målet er å bevare eller bedre brukernes funksjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en aktivitør er:

  • kartlegge den enkeltes ønsker om og mulighet for aktivitet
  • planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter
  • vurdere og dokumentere aktiviteter
  • utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter
  • ansvaret for at rammene for aktivitetene er på plass. Det kan innebære ansvar for blant annet utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgaver 

Aktivitøren velger aktiviteter ut fra brukerens ressurser, ønsker og behov, og ut fra kjennskap til egenskapene til ulike aktiviteter. Aktivitetene hentes fra alle livsarenaer, som hjemmet, skolen, jobben eller fritiden. Det kan for eksempel være husflids- og håndverksaktiviteter, musikk, fysiske aktiviteter eller dagligdagse gjøremål.

Som aktivitør tilrettelegger du aktiviteten ved å forenkle framgangsmåter og teknikker, bygge om redskaper og ta i bruk hjelpemidler. Tilretteleggingen kan også være rettet mot omgivelsene. 

Motivering av den enkelte er en viktig del av jobben. Gjennom hele arbeidsprosessen er aktivitøren opptatt av å motivere og tilrettelegge for brukerens egen aktivitet og deltakelse. Dette skjer i dialog med den enkelte og gjennom tilrettelegging for aktiviteter som gir passe store utfordringer og mulighet for mestring.

Som aktivitør kan du jobbe i ulike helseinstitusjoner, hjemmebaserte tjenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorgen, skole, SFO, frivillighetssentraler eller i private vernede bedrifter. Som aktivitør jobber du ofte med eldre, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, barn, ungdom og andre grupper med behov for rehabilitering. 

Noen aktivitører har stillingstittelen aktivitør. Andre kan ha titler som miljøarbeider, fagarbeider, kulturmedarbeider, assistent, arbeidsleder eller aktivitetsleder. 

Som aktivitør bør du være kreativ og ha evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp. Kommunikasjon, forståelse og evne til å komme i kontakt med ulike typer mennesker er også typiske egenskaper ved aktivitøren. Aktivitøren må bli kjent med brukeren som person og ha tid og evne til å bygge gode relasjoner. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content