Sjømat - Fiskeri- og havbruksvitenskap - master

STUDIESTED: Tromsø
WP_003461.jpg

Mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat, består av en masteroppgave (forskningsoppgave) på 60 studiepoeng (unntaksvis 30 studiepoeng) og flere relevante emner. De valgfrie emnene skal i stor grad kunne velges ut fra den enkelte students spesielle interesser, og i samråd med veileder. Studenten legger opp arbeidet med mastergradsoppgaven i samråd med veileder og dette gjør at noen vil jobbe med oppgaven i samtlige semestre på mastergraden, mens andre kan ha oppgaver som er konsentrert til de to siste semestrene. Det er viktig at studenten så tidlig som mulig, gjerne allerede i det siste semesteret på bachelorgraden, kontakter forskningsgruppen for sjømat for å finne tema og veileder.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i fiskeri- og havbruksvitenskap. Fiskerikandidat.
Opptakskrav:For detaljer angåede relevant bakgrunn se under menyen opptakskrav.
Søknadsfrist:15. april og 1. november
Søknadskode:6006
Søk studiet
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
HMS-0500 er obigatorisk, men gir ikke studiepoeng
VALG
2. semester (vår)
VALG
VALG
anbefalt emne: FSK-3010 Markedsorientert produktutvikling og innovasjon
3. semester (høst)
4. semester (vår)
eller
FSK-3960 er 60-poengs masteroppgave, mens FSK-3961 er 30-poengs masteroppgave
.............................................
Anbefaltet valgemner 1. sem (høst)
Anbefalte valgemner 2.sem (vår)

Målet med mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat, er å gi kandidatene fordypning og forståelse for faktorer som kan bidra til optimal utnyttelse av de marine ressurser og til at mat fra marin næringsvirksomhet oppfyller myndigheters og forbrukeres krav og ønsker.

Masterstudiet skal:

 • innebære en spesialisering og fordypning i et forskningsprosjekt
 • gi kunnskap om vitenskapelig teori og erfaring i bruk av vitenskapelig metode
 • være egnet til å utvikle forståelse, refleksjon og modning
 • gi studentene ferdigheter i det å arbeide både enkeltvis og i et team
 • gjøre studentene i stand til å formidle kunnskap om norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring - både i skriftlig og muntlig form
 • gjøre kandidatene i stand til å jobbe tverrfaglig, med deres basis fra bachelorgraden, i biologiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske og teknologiske fag

Etter fullført mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap skal studentene, med utgangspunkt i sin anvendte studieretning, ha:

 • en mer inngående kunnskap om anvendelse av metoder og teori innenfor de fag som studieretningen er sammensatt av
 • multidisiplinære ferdigheter som gjør at de kan kombinere ulike disipliner og være i stand til å analysere og løse ulike faglige problemstillinger som følger av denne flerfaglige tilnærmingen
 • kunnskap som kan anvendes til å løse konkrete oppgaver i næringsliv og forvaltning
 • kvalifikasjoner for opptak til PhD-programmer

I en verden der stadig færre lever av naturen direkte, har bachelor- og masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap også et dannelsesperspektiv i den forstand at den bidrar til at studentene:

 • får en bedre allmenn forståelse av naturressursbaserte næringers betydning, utfordringer og muligheter
 • utvikler evne til å forstå og forklare nasjonen Norges spesielle situasjon; et lite land, men en viktig internasjonal sjømatnasjon og forvalter av store og viktige marine areal/ressurser
 • skal ha en forståelse av det etiske ansvar denne privilegerte posisjonen medfører, i form av ansvar for å drive bærekraftig ressursutnytting og næringsutøvelse, økonomisk innovasjon og nyskaping, samt for å bidra til forskning og kunnskapsutvikling som igjen bidrar til økologisk, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft

Eksempler på mastergradsoppgaver fra de senere år:

 • "Egenskaper til fett i proteinkonsentrat framstilt ved ensilering av biprodukter fra oppdrettet laks og ørret"
 • "Bioactive molecules extracted from the marine sponge Aplysilla sulfurea and the marine phytoplankton Porosira glacialis"
 • "Slakting og pre-rigor filetering av oppdrettstorsk i industrien. Filetkvalitet og kvalitetsforandringer under islagring av fileter"
 • "Effect of processing on antioxidative capacity of seafood muscle during a simulated gastrointestinal digestion"
 • "Oppdrettet pangasius (Pangasius hypophthalmus) fra Asia - næringsinnhold sammenlignet med tradisjonell norsk sjømat"
 • "Sporing av kvalitetsinformasjon i en sjømatforedlingsbedrift"
 • "Changes in the antioxidative capacity of saithe (Pollachus virens) and shrimp (Pandalus borealis) press juice and muscle during a simualted gastrointestinal digestion"
 • "Næringsinnhold i African catfish (Clarias gariepinus) beriket med taurin - tap ved tilberedning"

For opptak til studiet kreves bachelor i fiskerifag/bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning sjømat, eller bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Gjennomsnittskarakteren på bachelorstudiet må være C eller bedre.
Studieretningen har varierte undervisningsformer som avhenger av hvilket emne og studieretning som studeres. For teoretiske emner vil undervisningen oftest bestå av forelesninger og seminarer, mens for eksperimentelle emner vil felt- eller tokt- og laboratoriearbeid inngå. Dette står nærmere beskrevet for hvert emne i emnekatalogen.
Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (PhD-grad) for en videre forskerkarriere.

Utenlandsoppholdet kan vare i ett eller to semester på masterstudiet. På masterstudiet vil en, i forhold til utenlandsopphold og utveksling, kunne benytte den samme avtaleporteføljen som på bachelorstudiet. Utenlandsopphold skal være tilpasset den enkelte studieretning og den enkelte students interesser og faglige orientering. Dette avklares mellom veileder, student og studiekonsulent.Bli student ved UiT!Kontakt
Maren-Marie-Thode-Iversen-Bredde-180px-

Iversen, Maren Marie Thode


Studierådgiver
Telefon: +4777646610 maren.m.iversen@uit.no