Engelsk - Språk og økonomi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Engelsk-Språk-og-litteratur-bachelor

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET ER INNTAKSSTOPP PÅ BACHELOR I SPRÅK OG ØKONOMI Universitetet i Tromsø tilbyr en unik bachelorgrad der du kombinerer studier i økonomi med studier i et fremmedspråk. Studiet er relevant for yrker innenfor offentlig og privat sektor der en slik dobbelkompetanse etterspørres. Med fordypning i engelsk blir du attraktiv på det internasjonale arbeidsmarkedet.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og økonomi
Opptakskrav:
Søknadsfrist:
Søknadskode:
Søk studiet
Dette er studieretning engelsk som inngår i Bachelor i språk og økonomi.

Studieretningen i engelsk har et fordypningskrav på 90 stp og består av følgende komponenter:
  • 60 stp obligatoriske ENG-1000-emner
  • 20 stp ENG-2000-emner, hvorav ett emne i engelsk litteratur/kultur og ett emne i engelsk språkvitenskap
  • 10 stp HIF-2510 Språk og økonomi

Veiledende studieprogresjon:

Det første semesteret tar du ex.phil. (FIL-0700) , ex.fac. (EXF-0710) og SOK-0001 Økonomi og politikk.

Andre og tredje semester følger det første året (60 studiepoeng på 1000-nivå) på engelsk. Alle emnene på 1000-nivå er obligatoriske (se tabellen nedenfor for mer informasjon).I fjerde og femte semester velger du om du vil ha samfunnsøkonomi eller bedriftsledelse i graden (se oversikt nedenfor).

På 2000-nivå kan det velges blant de engelskemnene som tilbys. Studentene skal ta minst tre emner på dette nivået. Derav minst ett fra hver av de to fagdisiplinene (engelsk litteratur/kultur og engelsk språkvitenskap) i tillegg til HIF-2510 Språk og økonomi som er obligatorisk. Hvert emne er på 10 studiepoeng. Hvilke 2000-emner i engelsk litteratur/kultur og engelsk språkvitenskap som tilbys, er avhengig av de ressursene som til enhver tid fins. Se emnekatalogen for gjeldende semester.

Emnene i samfunnsøkonomi:

Høst: SOK-2001 Strategisk atferd (10 stp), SOK-2003 Makroøkonomi (10 stp) og SOK-2002 Offentlig økonomi (10 stp)

Vår: BED-1007 Matematikk for økonomer (nettbasert) (10 stp), SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser (10 stp) og SOK-1010 Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk (10 stp)

Emnene i bedriftsledelse:

Høst: BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse (10 stp), BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse (10 stp) og BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse og etikk (10 stp).

Vår: BED-2003 Foretaksstrategi (10 stp), BED-1004 Markedsføring (10 stp) og BED-2035 Competitiv Intelligence (10 stp)

I siste semester tar du fordypningsemnene i engelsk (2000-nivå) samt HIF-2510 Språk og økonomi.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
eller
4. sem (vår)
Emner i økonomi
Emner i økonomi
Emner i økonomi
5. sem (høst)
Emner i økonomi
Emner i økonomi
Emner i økonomi
6. sem (vår)
ENG-2000-emne i litteratur/kultur
ENG-2000-emne i språkvitenskap

Etter fullført studieretning i språk i bachelorgradsprogrammet i språk og økonomi skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal ha:
- skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det valgte språkfaget og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette faget
- skaffet seg grunnleggende kunnskaper i enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi
- utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv

Ferdigheter:

Studentene skal:
- kunne orientere seg i språk- og litteraturvitenskapelig og økonomisk faglitteratur
- kunne analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale
- kunne nytte relevante teorier og verktøy i enten bedriftsledelse eller samfunnsøkonomi
- ha en god skriftlig og muntlig beherskelse av det språket som inngår i graden, og være i stand til å bruke dette for å formidle den kunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studiet

Kompetanse:

Studentene skal ha:
- blitt i stand til å arbeide selvstendig i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og økonomi eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Søknadsfrist er 15. april via Samordna opptak.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Når det gjelder ENG-emnene, består undervisningen som regel av forelesninger og seminargruppeundervisning. I de fleste emnene på dette studiet inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og lignende. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempler på eksamenordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én til to uker, eller semesteroppgave. Når det gjelder ENG-emnene på 1000-nivå, er den mest brukte eksamensordningen skriftlig skoleeksamen (fire eller seks timer).

Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ansatt ved annet universitet/høgskole). Det benyttes enten en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått, eller vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått. I alle ENG-emnene benyttes bokstavkarakterskalaen A-F. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Alle emner med ENG-kode har engelsk som undervisnings- og eksamenspråk.

For nærmere informasjon om undervisnings- og eksamensspråk, se den aktuelle emnebeskrivelse.

For opptak til mastergradsprogrammet i språk, studieretning engelsk, eller mastergradsprogrammet i litteratur, studieretning engelsk, kreves bachelorgrad i språk og/eller litteratur, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp) i engelsk. Gjennomsnittskarakten på disse 80 stp må være C eller bedre.

Dersom du i tillegg tar metodekurset BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk kan du søke opptak til mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked eller Master in Economics avhengig av hvilken profilering i økonomi du har valgt.

For opptak til mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked kreves bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i økonomisk-administrative fag med et karaktersnitt på C eller bedre.

For opptak til Master in Economics kreves bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i økonomiemner med et karaktersnitt på C eller bedre.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, nye venner og opplevelser. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.Bli student ved UiT!Kontakt
Kari-Mathisen-Bredde-180px-

Mathisen, Kari


studiekonsulent (årsstudium i engelsk, lektorutd. studieretning engelsk, BA i engelsk, MA i engelsk litteratur)
Telefon: +4777623316 kari.mathisen@uit.no