Videreutdanning i kreftsykepleie (deltid)

STUDIESTED: Tromsø

NB!

Denne utdanningen skal tilbys som en studieretning under Master i sykepleie ved UiT fra og med høsten 2018. Utlyning med detaljert informasjon om Master i sykepleie og studieretningen for kreftsykepleie kommer i begynnelsen av februar 2018. Hvis du vurderer å søke ved neste opptak og har spørsmål om studieprogrammet kan du henvende deg til studieadministrasjonen ved Institutt for helse- og omsorgsfag på iho.studier@support.uit.no

Resten av informasjon på denne siden beskriver videreutdanningen slik den nå gjennomføres ved UiT.

Fakta

Varighet:3 Semester
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Bachelorgrad i sykepleie + 2 års praksis som autorisert sykepleier
Søknadsfrist:Neste opptak lyses ut våren 2018
Søknadskode:
Søk studiet

Studiet gjennomføres på deltid over 1 1/2 år. Studiet er inndelt i 2 studieenheter, som hver utgjør 30 studiepoeng.

Hovedemnene i studiet er:

 • Kreftsykepleiens fundament
 • Sykepleie og medisinske behandling av pasienter med kreft
 • Kreftsykepleierens samfunnsperspektiv

Alle hovedemner inngår i hver studieenhet og representerer de ulike grunnlag kreftsykepleie bygger på. Fagplanen gir en detaljert oversikt over innhold og organisering, samt studiekrav, eksamen og pensum. Fordelingen mellom teoretiske og praktiske studier er 65/35. Praksisstudiet inneholder elementer fra alle hovedemnene. Studiet vil veksle mellom tilrettelagt undervisning og praktiske studier. Tilrettelagt undervisning og minimum 8 uker praksis avvikles ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Studenten skal lære å:

 • Utøve kreftsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelsen ved å være kritisk syk og gjennomgå avansert kreftbehandling.
 • Behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fremme rehabilitering.
 • Forstå aktuelle medisinske tilstander hos kreftpasienter, samt kunne delta i gjennomføring av behandling etter forordning eller delegering av ansvarlig lege.
 • Bedømme akutte situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at den kreftsykes livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes.
 • Mestre samhandling med pasienten på en respektfull måte, og utføre kreftsykepleie med et godt håndlag.
 • Reflektere kritisk i valgsituasjoner, og handle etisk og juridisk forsvarlig.
 • Støtte og yte omsorg til pårørende, og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse.
 • Gi situasjonstilpasset undervisning, informasjon og veiledning til pasienter, pårørende, studenter og medarbeidere
 • Anvende relevante kunnskaper i møte med pasienter, og pårørende fra ulike kulturer.
 • Mestre bruk og kontroll av medisinsk teknisk utstyr, og ha et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger.
 • Anvende hygieniske prinsipper og forebygge infeksjoner
 • Ta ansvar for pasienten og ivareta pårørende når pasienten er døende, og sikre en verdig død.
 • Dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid, benytte relevant forskning og bidra til fagutvikling.
 • Utvikle ferdigheter i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og - nivå.

Videreutvikle personlig og faglig kompetanse, som kreftsykepleier

Bachelorgrad i sykepleie + 2 års praksis som autorisert sykepleier

Hensikten med undervisningsformene er å utvikle forståelse for sammenhengen mellom klinisk praksis og det teoretiske fundament. Det pedagogiske opplegget skal gjenspeile kreftsykepleie som en relasjonell virksomhet der faglig etisk forståelse, praktiske ferdigheter, refleksjon og vurderingsevne integreres i konkrete samhandlingssituasjoner. Undervisningen foregår både ved gruppearbeid, forelesninger, fagseminarer, ferdighetstrening, veiledning og praksisstudier. I hver studieenhet gjennomføres det diverse arbeidskrav som må være godkjent for å framstille seg til eksamen. Her kan nevnes: Læringslogg - refleksjon over erfaringer i praksis. Individuell skriftlig test i sykepleie og medisinsk behandling av pasienter med kreft. Søke og vurdere forskningsartikler. Basisgruppearbeid med fremlegg på storgruppeseminar. Undervisningsopplegg. Fordypningsoppgaveseminar.

Eksamensformene er:

 • Individuell muntlig eksamen
 • Fordypningsoppgave med selvvalgt tema

Praksis i 1. studieenhet er eksamensemne.

Praksis gjennomføres med en definert praksisperiode i hver av studieenhetene - varighet på hhv 10 og 4 uker. Det kreves god helse for å arbeide som kreftsykepleier. Studentene må påregne tredelt turnusarbeid i praksisstudiene.

Studiet tilrettelegger for utenlandsopphold i 4-6 uker på slutten av studiet. Det foreligger i dag utvekslingsavtale gjennom Nordkalottnettverket i Nordplus.

Kreftavdelinger, øvrige avdelinger med kreftpasienter, lindrende enheter, hospice, kreftforeningen, poliklinikker, kommunehelsetjenesten, med mer.
Det kan individuelt søkes opptak til relevante mastergradsprogram.


Kontakt
personkort-a.jpg

Anders Aarbø


Førstekonsulent
Telefon: +4777660642 anders.aarbo@uit.no

Presentasjon.bmp-Bredde-180px-

Arne Eek


Seniorrådgiver
Telefon: +4777660607 Mobil: 911 94 691 arne.eek@uit.no

Skip to main content