Språk og økonomi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Språk-Språk-og-økonomi-bachelor

DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT STUDIET ER NEDLAGT OG IKKE TAR OPP NYE STUDENTER FRA OG MED HØSTEN 2017.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i språk og økonomi
Opptakskrav:
Søknadsfrist:
Søknadskode:
Søk studiet

Studiets oppbygning avhenger av hvilken studieretning du velger. Se den enkelte studieretning for nærmere beskrivelse av studiets oppbygning.

Du kan velge mellom sju studieretninger, fem i språk og to i økonomi.

Studieretninger i språk:

  • engelsk
  • fransk (Det vil ikke bli tatt opp studenter til studieretning fransk høsten 2016, men det er fortsatt mulig å velge fransk som språk i en av studieretningene i økonomi)
  • russisk
  • spansk
  • tysk (oppstart annethvert år)

Dersom du skal ta fransk, tysk, russisk eller spansk, må du ta et innføringsemne (FRA-0100/TYS-0100/RUS-0100/SPA-0100) på 10 studiepoeng før du begynner på 1000-nivå. Hvis du har nivå I eller II (tidligere C- og B-språk) fra videregående skole, kan du søke om fritak fra å ta innføringsemnet. For engelsk anbefaler vi forkunnskaper tilsvarende fordypning fra videregående skole.

Studieretninger i økonomi:

Se beskrivelsen av den enkelte studieretning for informasjon om læringsresultat.

Det er ikke lengre mulig å søke opptak til dette studiet.
Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold, se derfor den enkelte emnebeskrivelse for informasjon om dette.

Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonsbestemmelser:
Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. september for vårsemesteret og 15. februar for høstsemesteret. Man kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres på nytt i revidert versjon.

Norskspråklig studieprogram. Undervisnings- og eksamensspråket avhenger av studieretning/språkstudium/nivå, se den enkelte emnebeskrivelse.

Du anbefales å innarbeide et utenlandsopphold i studiet fordi det vil styrke fagkombinasjonen din. Vi forutsetter at oppholdet understøtter det språket du velger. Det vil si studier i Russland for russisk, i Spania eller de spansktalende landene i Latin- og Sør-Amerika dersom du har valgt spansk, og tyskspråklige universiteter i Tyskland, Østerrike eller Sveits hvis du har valgt tysk. Velger du engelsk, tar du delstudier enten på De britiske øyer, i Nord-Amerika, Oseania eller den engelsktalende delen av Afrika eller Asia.

Studentene får hjelp med opptak, hybel og valg av emner. Det kan søkes stipend på Erasmus- og Nordplus-avtaler.

Informasjon om søknadsfrister, stipendmuligheter, etc. finner du her. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.

Programmet er for deg som ønsker en internasjonal karriere hvor det kreves spesialkompetanse i språk og økonomi. Samtidig åpner programmet for muligheten til å arbeide i skolen ved at det gir faglig undervisningskompetanse i to fag dersom man kombinerer utdanningen med et år med praktisk-pedagogisk utdannelse.
Programmet kan kvalifisere for opptak til mastergradsprogram i språk, litteratur, samfunnsøkonomi eller ledelse, innovasjon og marked avhengig av valgt fordypning. Se den enkelte studieretning for utdypende informasjon. Dersom du vil bli lærer, kan du bygge på bachelor eller master med praktisk-pedagogisk utdanning.


Kontakt
Kontor-bilde Kirkath.jpg

Kirsten Katharina Barton Holiman


Førstekonsulent
Telefon: 77644333 kirsten.k.holiman@uit.no

Skip to main content