Lecture on hazardous factors in our work environment / Opplæring om helseskadelige faktorer og målrettet helseundersøkelse

The training shall provide employees and students who are exposed to hazardous health factors necessary knowledge about prevention, handling and follow-up. This lecture will be aimed specifically at employees going on fieldtrips or cruises, or working in laboratories with hazardous chemicals

Opplæringen skal gi arbeidstakere og studenter som blir eksponert for helseskadelige faktorer i sitt arbeid ved UiT nødvendig kunnskap om forebygging, håndtering og oppfølging. Denne forelesningen vil rettes spesielt mot ansatte som deltar på felt, tokt eller arbeider i laboratorier og med farlige kjemikalier

The lecture is mandatory for all employees, master students and PhD's who may be exposed to hazardous chemicals, biological factors, noise or mechanical vibrations, ionizing radiation, artificial optical radiation and/or electromagnetic fields. It is carried out as a lecture and includes:

 • Information on current exposure factors
 • Health hazards and adverse effects
 • Exposure methods and protection
 • Health control - specific measurements and examinations
 • Information about personal health examination
 • Exposure registry

Forelesningen er obligatorisk for alle ansatte, masterstudenter og PhD som kan bli eksponert for farlige kjemikalier, biologiske faktorer, støy eller mekaniske vibrasjoner, ioniserende stråling, kunstig optisk stråling og/eller elektromagnetisk felt. Opplæringen gjennomføres som en forelesning som inkluderer følgende tema: 

 • Informasjon om aktuelle eksponeringsfaktorer 
 • Helsefarer og skadevirkninger 
 • Eksponeringsmåter og vern 
 • Helsekontroll - spesifikke målinger og undersøkelser 
 • Informasjon om personlig målrettet helseundersøkelse 
 • Eksponeringsregister 

Error rendering component