Disputas Master i folkehelse Anne-Berit Lorentsen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Anne-Berit Lorentsen disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, og vil offentlig forsvare avhandlingen "Hverdagslivsperspektiv i barnevernet? En kvalitativ studie av mødres erfarte hverdagsliv".

 

Publikum som ønsker å følge disputasen digitalt: Lenke

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/f6817b58e7174de484c362c66f759e2121

Lenke i Munin til denne avhandling. 

 

Populærvitenskapelig sammendrag

Avhandlingens formål er å undersøke hvordan foreldre med kompleks problematikk som mottar tjenester fra barnevernet, erfarer sitt hverdagsliv. Studien undersøker hvordan vi kan forstå erfaringene deres i et hverdagslivsperspektiv. Mye kan tyde på at det i senere tid har oppstått et politisk og faglig spenningsfelt i barnevernet med mer vekt på risikoperspektivet for å ivareta barnets beste, fremfor et velferdsorientert fokus på hva som kan støtte og fremme stabilitet i familien. Dreiningen mot et risikoorientert barnevern impliserer anvendelse av utviklingspsykologisk kunnskap, som i større grad fokuserer på foreldreferdigheter og standardiserte metoder for å fremme oppvekstvilkår til barnets beste. Det er få studier innen barnevernsforskning som har vært opptatt av hverdagslivet til  familiene i barnevernet. Dette aktualiserer spørsmål om barnevernstjenesten har tilstrekkelig tilgang til den kunnskapen de trenger for å kunne gi riktig type hjelp til barna og deres familier. Et utvidet kunnskapsgrunnlag omkring hvordan hverdagen til familier i barnevernet erfares, vil kunne ha betydning for hvordan sosialt arbeid bør innrettes for å møte vår tids sosiale problem.

 

Forskningsspørsmål for undersøkelsen er: Hvordan erfarer mødre i barnevernet med kompleks problematikk sitt hverdagsliv, og hvordan kan erfaringene forstås i et hverdagslivsperspektiv?

Forskningen er inspirert av en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming, som sammen med hverdagslivsperspektivet har vært grunnleggende for utforming og metodisk gjennomføring av studien. Undersøkelsen baseres på et informantgrunnlag av fem mødre med tjenester fra barnevernet. Mødrene ble først telefonintervjuet daglig i inntil en uke, og avslutningsvis intervjuet personlig en gang. Datagrunnlaget består av tilsammen 22 telefonintervju og 5 personlige intervju.

 

 

Prøveforelesning: Fredag 18.juni kl. 10:45-11.30

 

Leder av disputas: instituttleder Siw Skrøvset, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

Første opponent: lektor ph.d. Dorte Kousholt, Aarhus Universitet

Andre opponent: professor dr.polit. Tor Slettebø. VID vitenskapelige høgskole

Leder av komiteen: professor ph.d. Merete Saus, UiT Norges arktiske universitet.

 

Hovedveileder: Professor Sissel Sollied, UiT Norges arktiske universitet

Biveileder: Professor Willy Lichtwarck, NTNU

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 65 personer er tilstede i auditoriet under disputasen, gitt at regler for smittevern med avstand på 1 meter overholdes. Det er kun påmeldte deltagere som slipper inn i lokalet.

 

Det er en pause fra kl. 14:00-14.15.

  

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputas siw.skrovset@uit.no innen kl. 13.30 disputasdagen.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når: 18. juni 2021 kl. 12.30–15.30
Hvor: Store aud.
Studiested: Digitalt, Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Marte Thronæs Hardersen
Telefon: 77058363
E-post: marte.t.hardersen@uit.no

Påmelding
Frist: 17.06.2021
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender